Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/272
Title: Bir gaz türbin motorunda ikili-yakıt kullanılmasının ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of economical and environmental efffects of dual fuel usage in a gas turbine
Authors: Altuntaş, Önder
Ayaz, Süleyman Kağan
Keywords: Enerji
Energy
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Küresel ısınmadaki artış, mevcut enerji kaynaklarının kullanımlarının dikkatle izlenmesini ve yeni enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Hidrokarbon yakıtlar uzun süredir piyasada olmalarına, kolay erişilebilmelerine ve makul fiyatlarına rağmen, küresel ısınma etkilerinin ana sebeplerinden biri olan sera gazlarının ana üreticilerindendir. Bu tezde, doğalgazlı ve metanollü bir ısı geri kazanımlı buhar jeneratörlü gaz türbininde ve Turbec T100 mikro gaz türbininde hidrokarbon yakıtlara alternatif olarak amonyak kullanımı modellenmiştir. Gaz türbinlerinin modellenmesinde EBSILON, GASEQ ve GT-SUITE kullanılmıştır. Isı geri kazanımlı buhar jeneratörlü gaz türbini çevrimi için enerji, ekserji ve sürdürülebilirlik analizleri, Turbec T100 için yaşam döngüsü analizi, eksergo-çevresel (EXEN) ve eksergo-çevresel-ekonomik (EXENEC) analizleri, küresel ısınma potansiyelleri ve çevresel kirlilik maliyetleri hesaplanmıştır.
Increasing global warming concerns make more and more use of new energy sources mandatory. Although hydrocarbon fuels have been in the market for a long time, easy to access and manage, have reasonable prices, they emit greenhouse gases into the atmosphere; thus, they are seen as one of the main responsible effects of the global warming. In this thesis, the use of ammonia as an alternative to hydrocarbon fuels is modeled in gas turbine with a heat recovery steam generator and a Turbec T100 micro gas turbine with natural gas and methanol. EBSILON, GASEQ and GT-SUITE were used in the modeling of gas turbines. Energy, exergy and sustainability analyses for the gas turbine cycle with heat recovery steam generator, life cycle analysis, exergoenvironmental (EXEN) and exergoenviroeconomic (EXENEC) analyses, global warming potentials and environmental pollution costs for Turbec T100, were calculated
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwChdQOTvTctv4eEiUx0YcyeV0Rabyy9o2Ms2Wdxg83hZ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/272
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.