Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2487
Title: Sodium lauryl sulfate (SLS) ve sodium laureth sulfate (SLES) 70'in genotoksik etkisinin in vitro yöntemler ile araştırılması
Other Titles: Investigation of genotoxic effects of sodium lauryl sulfate (SLS) and sodium laureth sulfate (SLES) 70 with in vitro methods
Authors: Tüylü, Berrin
Balcı, Burcu Ümmihan
Keywords: Biyoloji
Biology
Genetik
Genetics
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Sodium lauryl sulfate (SLS) ve Sodium laureth sulfate (SLES), günlük hayatta kullanılan birçok üründe bulunan anyonik yüzey aktif maddelerdir. Bu çalışmada SLS ve SLES 70'in genotoksik etkileri, sağlıklı insan lenfosit hücreleri üzerinde in vitro olarak yapılan CBMN testi, Comet testi ve HPRT testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgularda; SLS'nin %6 ve SLES 70'in %0,10 konsantrasyonlarından daha yüksek dozları sağlıklı insan lenfosit hücreleri üzerinde toksik etkiler oluşturmuş, SLS'nin %6 ve SLES 70'in %0,10 konsantrasyonları ise mikronükleus oluşumunu artırarak klastojenik bir aktivite göstermiştir. SLS'nin %6, %4 ve %2 konsantrasyonları ile SLES 70'in %0,10, %0,08 ve %0,06 konsantrasyonları Comet parametrelerinden kuyruk uzunluğu, kuyruk yoğunluğu ve kuyruk momenti değerlerini, spontan değerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükselterek iplik kırılmaları şeklinde DNA hasarlarına yol açmıştır. SLS'nin %6 ve %4 konsantrasyonları ile SLES 70'in %0,10 ve %0,08 konsantrasyonları HPRT testinde orta düzeyde gen mutasyonuna neden olmuştur. Bu deney bulgularına göre, SLS ve SLES 70'in in vitro koşullarda sağlıklı insan lenfosit hücreleri üzerinde, doza ve süreye bağlı olarak sitotoksik ve genotoksik etkilere sahip olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçların daha ileri çalışmalarla desteklenmesi öngörülmektedir.
Sodium lauryl sulfate (SLS) and Sodium laureth sulfate (SLES) are anionic surfactants found in many products used in daily life. In this study, the genotoxic effects of SLS and SLES 70 were investigated by in vitro CBMN assay, Comet assay and HPRT assay on healthy human lymphocyte cells. In the findings obtained; doses higher than 6% of SLS and 0.10% of SLES 70 had toxic effects on healthy human lymphocyte cells, while 6% of SLS and 0.10% of SLES 70 showed a clastogenic activity by increasing micronucleus formation. 6%, 4% and 2% concentrations of SLS and 0.10%, 0.08% and 0.06% concentrations of SLES 70 increased the tail length, tail intensity and tail moment values with Comet parameters statistically significantly compared to the spontaneous value and caused DNA damage in the form of strand breaks. 6% and 4% concentrations of SLS and 0.10% and 0.08% concentrations of SLES 70 caused moderate gene mutation in the HPRT assay. According to these experimental findings, it was concluded that SLS and SLES 70 may have cytotoxic and genotoxic effects on healthy human lymphocyte cells in vitro, depending on the dose and time. It is envisaged that these results will be supported by further studies.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2487
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs6n1s-PTIK0W9X4U0ern1ukRdL1FUD2My_KLld7_ANjs
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.