Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2470
Title: TİB2-kitosan kompozitlerin epd yöntemi ile kaplanmasının araştırılması
Other Titles: Investigation of coating of TİB2-chitosan composites by epd method
Authors: Ay, Nuran
Varlık, Özge
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kitosan çözeltisi ile öğütülmüş ve öğütülmemiş TiB2 tozları içeren süspansiyonlarla elektroforetik biriktirme yöntemiyle (EPD) başarılı titanyum diborür (TiB2)-kitosan kompozit kaplamalar elde edilmiştir. Proses parametrelerinin (uygulanan voltaj, biriktirme süresi ve katı konsantrasyonu) kompozit kaplamaların morfolojik, mikroyapısal, kalınlık ve yapışma davranışı üzerindeki etkisi, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımı (XRD) teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Süspansiyon özellikleri ve kompozitlerin EPD mekanizması tartışılmıştır. Kaplamaların yapışma davranışı ASTM D3359-09-B tape teste göre sınıflandırılmıştır. Sonuçlar, kitosan çözeltisi içeren TiB2 tozlarının, EPD ile Ti yüzeyinde düzgün, çatlaksız olarak başarılı bir şekilde biriktirildiğini göstermiştir. Farklı miktarlarda kitosanların alt tabakaya yapışma üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Elektroforetik biriktirme yöntemiyle kaplanan TiB2-kitosan kompozitlerinin homojen, gözenekli yapısının geliştirilmesi, hücrelerin çoğalmasına uygun olması beklenir. Ortopedi ve diş uygulamalarında alternatif kaplama olarak yüksek bir potansiyele sahiptir.
Successful titanium diboride (TiB2)-chitosan composite coatings were obtained by electrophoretic deposition method (EPD) with suspensions containing milled and unmilled TiB2 powders with chitosan solution. The effect of process parameters (applied voltage, deposition time and solids concentration) on the morphological, microstructural, thickness and adhesion behavior of composite coatings was investigated using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) techniques. The suspension properties and the EPD mechanism of the composites are discussed. Adhesion behavior of coatings is classified according to ASTM D3359-09-B tape test. The results showed that TiB2 powders containing chitosan solution were successfully deposited on the Ti surface with EPD without any cracks. Different amounts of chitosans are thought to have a significant effect on substrate adhesion. It is expected that the homogeneous, porous structure of TiB2-chitosan composites coated by electrophoretic deposition method will be developed and suitable for cell proliferation. It has a high potential as an alternative coating in orthopedic and dental applications.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2470
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LZmmtJfEXvZcSZzUPojJOwhRbMmyBEDYB7X3yfH1-bxh
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.