Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2467
Title: Selüloz temelli iletken biyopolimer sentezi ve 3B biyoyazıcı uygulamaları
Other Titles: Synthesis of cellulose based conductive biopolymer and 3D bioprinting applications
Authors: Ersöz, Arzu
Kır, Çiçek
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapılan çalışma kapsamında, doku mühendisliğinde kullanılmak üzere, doku rejenerasyonuna yardımcı iletken bir biyomürekkep geliştirilmiştir. Bu amaçla asit hidrolizi yöntemi ile selüloz nanokristaller sentezlenmiştir. Dopant olarak elde edilen selüloz nanokristaller kullanılarak yeni bir iletken biyopolimer olan PEDOT:CNC sentezlenmiştir. Sentezlenen ürünlerin karakterizasyonu FT-IR, UV-Vis, Zeta boyut ve potansiyeli, SEM ve iletkenlik ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir. Pluronik F-127 ve aljinattan oluşan hidrojele, elde edilen PEDOT:CNC eklenerek iletken biyomürekkep elde edilmiştir. Optimum 3B biyobasım değerleri belirlendikten sonra 3B doku iskeleleri üretilmiş ve bu iskeleler CaCl2 ile çapraz bağlanmıştır. 3B yapılar SEM, optik mikroskop, şişme testi, degredasyon ve biyouyumluluk çalışmaları ile karakterize edilmiştir. Tez çalışması kapsamında sentezlenen iletken biyopolimer ve geliştirilen iletken biyomürekkep, iyi mekanik özellikleri, üstün elektriksel iletkenliği ve biyouyumluluğu sebebiyle doku mühendisliği alanında kullanılmaya uygun yenilikçi bir ürün olarak literatüre sunulmuştur.
In this study, a conductive bioink that assists tissue regeneration has been developed for use in tissue engineering. For this purpose, cellulose nanocrystals were synthesized by acid hydrolysis method. A new conductive biopolymer, PEDOT:CNC, was synthesized using obtained cellulose nanocrystals as dopant. The characterization of the synthesized products was carried out by FT-IR, UV-Vis, Zeta size and potential, SEM and conductivity measurements. Conductive bioink was obtained by adding the PEDOT:CNC to the hydrogel consisting of Pluronic F-127 and alginate. After the optimum 3D bioprinting values were determined, 3D tissue scaffolds were produced and these scaffolds were crosslinked with CaCl2. The 3D structures were characterized by SEM, optical microscopy, swelling test, degradation and biocompatibility studies. As a result, the synthesized conductive biopolymer and the developed conductive bioink have been presented to the literature as an innovative product that suitable for use in the tissue engineering applications due to their good mechanical properties, superior electrical conductivity and biocompatibility.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2467
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LZa4L83Ba1E8YfQas3gkfd3osb5hrtZtLYQEYzqUlWPA
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.