Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2455
Title: Hassan Fathy ve sürdürülebilir mimari tasarım
Other Titles: Hassan Fathy and sustainable architecture design
Authors: Yamaçlı, Ruşen
Yolaçan, Hedane
Keywords: Mimarlık
Architecture
Geleneksel mimari
Traditional architecture
Sürdürülebilir mimari
Sustainable architecture
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma sürdürülebilir mimarinin çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel boyutlarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alan, yerel üzerinden geliştirilecek sürdürülebilir bir tasarım sürecini hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından hedeflenen bir kavram olarak, farklı sosyo-ekonomik yapılar, iklim, coğrafya ve kültürleri kapsayıcıdır. Bu açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasında belirlenen hedefler ortak olsa da izlenecek yöntemler her coğrafya ve bölge için farklılık gösterecektir. Bir bölgenin iklim, kaynaklar, kültür, ekonomi, gibi tüm karakteristik verileri tasarımı bilgilendirir. Bu açıdan çalışma, sürdürülebilirlik kapsamında ele alınan konuların yerel ölçekte farklılaşan niteliğini gözeterek, sürdürülebilir mimari uygulamalarının yerele odaklı geliştirilmesi gerektiği düşüncesini içerir. Bu yaklaşım aynı zamanda, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarının birbirleriyle bağlantılı ve kapsamlı olarak ele alındığı bütüncül bir bakış açısıyla tamamlanmaktadır. Bir toplumun ekonomi, iklim, yaşam biçimi, doğal çevresi ve manevi değerlerinin bir bütününü ifade eden kültür kavramının bir yansıması olan geleneksel mimari ise; mevcut veya yeni bir yerleşimin tasarım sürecinde, yerele ait çevresel, sosyal ve kültürel yapının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir potansiyel taşımaktadır. Hassan Fathy ise, kariyeri boyunca yapmış olduğu mimari tasarım ve planlama çalışmaları ile geleneksel mimari ve yaşam alanlarının tasarımında önemli bir deneyimi ortaya koymaktadır. Bu açıdan çalışmada; bütüncül bir yaklaşım ile sürdürülebilir mimari tasarımı konusu, Hassan Fathy'nin mimari deneyimleri üzerinden değerlendirerek, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çözüm önerileri geliştirmeye çalışılmıştır.
This study aims a sustainable design process that addresses the environmental, economic, socio-cultural dimensions of sustainable architecture from a holistic perspective which is locally focused. Sustainability, as a concept targeted by developed and developing countries, includes different socio-economic structures, climate, geography and cultures. In this respect, although the targets determined in ensuring sustainability are common, the methods to be followed will differ for each geography and region. All characteristic data of a region such as climate, resources, culture, economy, informs the design. In this respect, the study takes into consideration the locally differentiating nature of the issues addressed within the scope of sustainability; It includes the idea that sustainable architectural practices should be developed with a local focus. This approach is also complemented by a holistic perspective in which environmental, economic and socio-cultural dimensions of sustainability are dealt with in an interconnected and comprehensive manner. Vernacular architecture, which is a reflection of the concept of culture as a whole of a society's economy, climate, lifestyle, natural environment and spiritual values; Its contribution in ensuring sustainability has an important potential. In this respect, in the design process of an existing or new settlement, Vernacular architecture has an important place in understanding the environmental, social and cultural structure of the local. Hassan Fathy, on the other hand, reveals an important experience in the design of traditional architecture and living spaces with the architectural design and planning works he has done throughout his career. From this point, in the study; By evaluating the design of sustainable architecture design with a holistic approach based on Hassan Fathy's architectural experiences, it has been tried to develop solutions to ensure sustainability.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2455
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LXBFaMZLvd51s99Iqqpk8YY7Ihq_3dkn8JWV6IZ06-Zh
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.