Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2452
Title: Metakaolin ve yüksek fırın cüruf tabanlı ısıl kürsüz geopolimer harç üretimi ve dayanıklılığın araştırılması
Other Titles: Production of metakaolin and blast furnace slag based non-heat cured geopolymer mortar and investigation on durability
Authors: Işıkdağ, Burak
Mutlu, Hidayet Alper
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada ısıl kürsüz geopolimer harçlar üretilerek dayanıklılık ve dayanımları araştırılmıştır. Üretilen geopolimer harçlarda bağlayıcı olarak yüksek fırın cürufu ve metakaolin kullanılırken, alkali aktivatör olarak ise sodyum silikat ve potasyum hidroksit kimyasalları ile çözeltiler hazırlanmıştır. Çalışmalar, dayanım, dayanıklılık ve içyapı araştırması olmak üzere üç kısımda gerçekleştirilmiştir. 4x4x16 cm ebatlarında üretilen harçlar 7 ve 28 gün laborauvar ortamında bulundurulduktan sonra basınç ve eğilme testleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ısıl kür uygulanmaması durumunda bile geopolimer harçların yeterli dayanıma ulaşabildikleri belirlenmiştir. On hafta süresince magnezyum sülfat ve sodyum sülfat beş hafta süresince asit çözeltilerinde bekletilen harçlarda eğilme ve basınç dayanımları incelenmiştir. Ayrıca numuneler üzerinde donma-çözülme, yüksek sıcaklık etkisi, aşınma kaybı ve ultrases geçiş hızları araştırılmıştır. Çalışmada son olarak numunelerin SEM, EDX ve XRD analizleri araştırılarak yorumlanmıştır
In this study, non-heat cured geopolymer mortars were produced and their durability and strength were investigated. While blast furnace slag and metakaolin were used as binders in the production of geopolymer mortars, solutions were prepared with sodium silicate and potassium hydroxide as alkali activators. The studies were carried out in three parts as strength, durability, and microstructure research. Mortars produced in 4x4x16 cm dimensions are subjected to compressive and bending tests after being kept in the laboratory for 7 and 28 days. According to the results of the study, it was determined that the geopolymers can reach sufficient strength even if heat curing is not applied. Flexural and compressive strengths of mortars exposed to magnesium sulfate, sodium sulfate for ten weeks and HCl solutions for five weeks were also investigated. In addition, freeze-thaw, high temperature effect, wear loss and ultrasound pulse velocity rates on the samples were investigated. Finally, SEM, EDX and XRD analyzes of the samples were examined and interpreted
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2452
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LWb5ZX9d0nTDRYG86sHu8OFpx_zmNhOs4J4edWRv8dzM
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.