Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2448
Title: Farklı yöntemlerle elde edilmiş çörek otu yağlarının ın vıtro değerlendirmesi
Other Titles: In vitro evaluation of black cumin oils obtained by different methods
Authors: Koparal, Ayşe Tansu
Erdem, Ender
Keywords: Biyoloji
Biology
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Çörek otu asırlardır tedavi amacıyla kullanılan bitkilerden bir tanesidir. Çörek otu tohumu ve bileşenleri; antidiyabetik, antibakteriyal, antioksidan, antifungal, antitümoral, antihistaminik, antihipertansif, antikonvülsan, antienflamatuar, bronkodilatör, hepatoprotektif, gastroprotektif, ve immün sistem güçlendirici özelliklere sahiptir. Ülkemizde yetişen Nigella sativa L. ve Nigella damascena türlerinden elde edilen çörek otu yağları halk arasında akciğer kanserine karşı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Nigella sativa ve Nigella damascena türlerinden soğuk sıkım (SK) ve süper kritik ekstraksiyon (SFE) yöntemleri ile elde edilen çörek otu yağlarının ve çörek otunun etken maddesi olan timokinonun, A549 (küçük hücreli olmayan insan akciğer kanser hücresi) hücreleri üzerindeki etkileri MTT, LDH ve kaspaz-3 testleri ile karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır. Timokinonun, A549 hücreleri üzerinde doz miktarındaki artışının hücre canlılığında azalmaya neden olduğu ve kaspaz-3 aktivitesinin bu süreçte etkili olduğu gözlenmiştir. Nigella sativa ve Nigella damascena yağlarının doz artışına bağlı olarak hücre canlılığında düşüş meydana getirdiği ancak kaspaz-3 aktivitesi üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Nigella sativa SK yağının hücre canlılığına etkisi bakımından Nigella sativa SFE'ye göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Nigella damascena SK ile Nigella damascena SFE'nin hücre canlılığı üzerindeki etkileri birbirine yakın olarak belirlenmiştir. Timokinonun A549 hücreleri üzerindeki etkileri umut vaat etmekle beraber Nigella sativa ve Nigella damascena bitkilerinin tohum yağlarının da akciğer kanseri üzerindeki etkileri de umut vaat etmektedir.
Black cumin is one of the herbs that has been used for treatment for centuries. Black cumin seeds and its components; it has antidiabetic, antibacterial, antioxidant, antifungal, antitumoral, antihistaminic, antihypertensive, anticonvulsant, anti-inflammatory, bronchodilator, hepatoprotective, gastroprotective, and immune system strengthening properties. Black cumin oil obtained from Nigella sativa L. and Nigella damascena species grown in our country is used against lung cancer among the people. In this study, the effects of black cumin oil obtained from Nigella sativa and Nigella damascena species by cold pressing (SK) and supercritical extraction (SFE) methods and thymoquinone, the active ingredient of black cumin, on A549 (non-small cell human lung cancer cell) cells were investigated. MTT, LDH and caspase-3 tests were investigated comparatively. It was observed that the increase in the dose amount of thymoquinone on A549 cells caused a decrease in cell viability and caspase-3 activity was effective in this process. It was determined that Nigella sativa and Nigella damascena oils caused a decrease in cell viability depending on the dose increase, but had no effect on caspase-3 activity. It was determined that Nigella sativa SK oil was more effective than Nigella sativa SFE in terms of its effect on cell viability. The effects of Nigella damascena SK and Nigella damascena SFE on cell viability were determined to be close to each other. Although the effects of thymoquinone on A549 cells are promising, the effects of seed oils of Nigella sativa and Nigella damascena plants on lung cancer are also promising.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2448
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LUvwM4YWU_OljaOSqK3FVd_-_gadsreO8TqjWfltjB33
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.