Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2426
Title: Yeşil sentezlenmiş çinko oksit nanopartiküllerin ağız sağlığı için kullanımının araştırılması
Other Titles: Investigation of the use of green synthesized zinc oxide nanoparticles for oral health
Authors: Güven, Kıymet
Bozer, Burak Doğan
Keywords: Biyoteknoloji
Biotechnology
Mikrobiyoloji
Microbiology
Antimikrobiyal aktivite
Antimicrobial activity
Gargaralar
Mouthwashes
Misvak
Miswak
Nanopartiküller
Nanoparticles
Streptococcus mutans
Streptococcus mutans
Çinko oksit
Zinc oxide
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda çinko oksit ve diğer metal oksit nanopartikülleri bitki dokusu, bitki özleri ve bitkilerin diğer kısımları kullanılarak sentezlenmektedir. Çinko oksit nanopartiküllerinin yeşil sentezi diğer yöntemlere göre birçok üstünlüğe sahip olup, bu nanopartiküllerin başlıca kullanım alanları ilaç dağıtımı, gıda katkı maddesi, yüzey kaplamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çinko oksit nanopartiküllerinin antimikrobiyal aktiviteleri sayesinde alternatif antimikrobiyal madde olarak sağlık ve biyomedikal sektörlerinde kullanımı günümüzde oldukça artmıştır. Bu çalışmada halk arasında misvak olarak bilinen Salvadora persica bitkisinin kökünden su ekstraktı hazırlanmış ve iki farklı nanopartikül sentez yöntemi kullanılmıştır. Literatürdeki parametreler karşılaştırılarak kullanılan teknikler, sentez süresi, sıcaklık ve pH aralığı için birçok deneme yapılmış ve en uygun şartlar için optimize edilmiştir. Agar Kuyu Difüzyon yöntemi ile Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus mutans, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris mikroorganizmaları üzerinde, oluşturulan çinko oksit nanopartiküllerin ve çinko oksit nanopartikülleri ile oluşturulan bu yeni ağız gargaralarının antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Ayrıca sentezlenen nanopartiküllerin karakterizasyonu için Fourier dönüşümü kızıl-ötesi (FT-IR) analizi, UV-VIS spektroskopi analizi ve Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) analizi yapılmıştır. Sentez sonucunda oluşan toz haldeki çinko oksit nanopartiküllerin kahverengi-açık kahverengi renk aralığında ve polimorfik ve hexagonal morfolojide oldukları saptanmıştır. NP-3 kodlu ZnO nanopartiküllerin ve NP-9 kodlu ZnO nanopartiküllerin en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi S.mutans bakterisinde, NP-3 kodlu nanopartiküller ile oluşturulmuş ağız gargarası ve NP-9 kodlu nanopartiküller ile oluşturulmuş ağız gargarasının en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi ise S.aureus bakterilerinde gösterdiği belirlenmiştir.
In recent years, zinc oxide and other metal oxide nanoparticles have been synthesized using plant tissue, plant extracts and other parts of plants. The green synthesis of zinc oxide nanoparticles has many advantages over other methods, and the main areas of use of these nanoparticles are drug delivery, food additives, surface coatings. Thanks to the antimicrobial activities of zinc oxide nanoparticles, its use as an alternative antimicrobial agent in the health and biomedical sectors has increased considerably today. In this study, water extract was prepared from the root of the Salvadora persica plant, popularly known as miswak, and two different nanoparticle synthesis methods were used. By comparing the parameters in the literature, many trials were made for the techniques used, synthesis time, temperature and pH range, and they were optimized for the most suitable conditions. Antimicrobial activities of these new zinc oxide nanoparticles and zinc oxide mouthwashes created by Agar Well Diffusion method on Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus mutans, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris microorganisms were investigated. In addition, Fourier transform infrared (FT-IR) analysis, UV-VIS spectroscopy analysis and Scanning Electron Microscope (SEM) analysis were performed for the characterization of the synthesized nanoparticles. It was determined that the powdered zinc oxide nanoparticles formed as a result of the synthesis were in the brown-light brown color range and in polymorphic and hexagonal morphology. NP-3 coded ZnO nanoparticles and NP-9 coded ZnO nanoparticles had the highest antimicrobial activity in S.mutans bacteria, while mouthwash formed with NP-3 coded nanoparticles and mouthwash formed with NP-9 coded nanoparticles had the highest antimicrobial activity in S.aureus bacteria shown has been determined.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2426
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LeB2icwB5g0xkk20vBwEvzwum7CXrLKEpAhMcT3dVAnL
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.