Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2420
Title: Eskişehir civarında yetişen bazı lamıaceae türlerinin kimyasal ve biyolojik profillerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of chemical and biological profiles of certain lamiaceae species growing around eskişehir city
Authors: Uysal, Ülkü Dilek
Özek, Temel
Adawe, Abdolahı Mohamed
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Eskişehir civarından toplanmış Lamiaceae familyasına ait olan Stachys ve Phlomis bitkileri üç farklı ekstraksiyon yöntemi kullanılarak ekstre edilmiştir. Ekstraktların antioksidan aktiviteleri DPPH, TEAC ve CUPRAC yöntemleri ile ve antidiyabetik aktiviteleri spektrofotometrik olarak araştırılmıştır. Polar ekstraktlar uygulanan bütün testlerde güçlü antioksidan aktivite göstermiştir. Sulu ve metanol ekstraktlarda fenolik bileşikleri yeni geliştirilmiş ve valide edilmiş yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi (HPLC) ile tayin edilmiştir. Elde edilen sabit yağların kimyasal profilleri ilk defa Yüksek Performanslı Birleşim Kromatografisi (UPC2 ) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ekstrelerin içerdikleri toplam fenolik miktarları (gallik aside eşdeğer miktarları) ve toplam flavanoid miktarları (kersetine eşdeğer miktarları) sırasıyla Folin-Ciocalteu ve AlCl3 reaktifleri kullanılarak spekrofotometrik yöntemle tayin edilmiştir. Stachys ve Phlomis türlerinin uçucu yağları (EOs) Clevenger apereyinde elde edilmiş ve kimyasal bileşimleri Gaz Kromatografisi–Kütle Spektrometresi (GC-MS) ve Gaz Kromatografisi-Alev İyonlaştırıcı Dedektör (GC-FID) ile belirlenmiştir
In this study, Stachys and Phlomis species belonging to the Lamiaceae family collected around Eskişehir city were extracted using three different extraction methods. The antioxidant activities measured with DPPH, TEAC and CUPRAC assays and antidiabetic activities of the extracts were investigated spectrophotometrically. The polar extracts demonstrated significant scavenging effect in all applied assays. A new high performance liquid chromatography (HPLC) method for the analysis of the aqueous and methanol extracts was developed and their certain phenolic compounds were determined by the validated HPLC method. The chemical profiles of the fatty acids were determined for the first time using the Ultra-Performance Convergence Chromatography (UPC2 ) method. The total phenolic (gallic acid equivalent amount) and the total flavonoid (quercetin equivalent amount) contents in the extracts were determined spectrophotometrically with the Folin-Ciocalteu and AlCl3 reagents, respectively. The essential oils (EOs) were hydrodistilled in Clevenger type apparatus and the chemical compositions were investigated with Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) and Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) techniques
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2420
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Lc44dgQ75cEZSPysl69NSoRO91ELkffOJzGBopDBIdKD
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.