Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2418
Title: Application areas of augmented reality and virtual reality in construction project management: A scoping review [Master Thesis]
Other Titles: İnşaat proje yönetiminde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulama alanları: Kapsam incelemesi [Master Thesis]
Authors: Kıvrak, Serkan
Albahbah, Mahmoud
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: İnşaat endüstrisi, çeşitli inşaat projelerinde daha iyi performans sağlamak için giderek daha fazla bilgisayar tabanlı teknolojiyi benimsemeye doğru ilerlemektedir, ve görselleştirme ana uygulama alanlarından birisidir. Artırılmış Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) teknolojileri, inşaat endüstrisinde görselleştirme yoluyla önemli avantajlar sağlayan gelişmiş bilgisayar teknolojilerinden bazılarıdır. Son yıllarda birçok araştırmacı, İnşaat Proje Yönetimi (IPY) alanında AG ve SG teknolojilerini uygulamaya odaklanmıştır. Bu teknolojilerin IPY alanının gelişimine umut vadettiği ve IPY alanının gelişiminin birçok alanda ilerlemesine önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Bu nedenle, IPY alanında bu teknolojilerin uygulanmasının mevcut durumunu irdelemek amacıyla IPY alanındaki SG ve AG uygulamalarında yapılandırılmış bir incelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, AG ve SG teknolojilerinin IPY alanındaki uygulama alanlarıyla ilgili kapsamlı bir kapsam incelemesi yaparak literatürdeki boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Bu çalışmada hakemli dergilerden ve konferans bildirilerinden alınan doksan dört çalışma analiz edilmiştir. Bu çalışmalar; yayın tarihi, yayın yeri, çalışma tasarımı ve coğrafi konumlarına göre sınıflandırılmıştır. AG'nin görüntüleme yöntemi, etkileşim cihazı ve mekansal kayıt yöntemi dahil olmak üzere üç ana bileşeni tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Ayrıca, görüntüleme yöntemi, etkileşim cihazı ve daldırma seviyesi dahil olmak üzere SG'nin üç ana bileşeni tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Bununla birlikte her bir teknolojinin uygulama alanları tematik olarak analiz edilmiş ve ana başlıklar altında sınıflandırılmıştır.
The construction industry is increasingly moving towards embracing more and more computer-based technologies to provide better performance in various construction projects, and visualization is one of the main application areas. Augmented reality (AR) and Virtual reality (VR) technologies are some of the advanced computer technologies that can provide significant advantages through visualization to the construction industry. In recent years, many researchers have focused on implementing AR and VR technologies in the Construction Project Management (CPM) domain, where these technologies have shown promising futures to advance the CPM domain and have shown a significant contribution to the advancement of the CPM aspects in many areas. Therefore, a structured review on AR and VR applications in the CPM domain is needed to invert the present status of these technologies implementation in the CPM domain. This study tried to fill this gap by conducting a comprehensive scoping review on the application areas of AR and VR technologies in the CPM domain. Ninety-four studies retrieved from peer-review journals and conference proceedings were included, reviewed, and analyzed. The studies were classified according to publication date, publication venue, study design, and geographical location. Three main components of AR, including the display method, interaction device, and spatial registration method, were identified and discussed. Three main components of VR, including display method, interaction device, and level of immersion, were identified and discussed. The application areas of each technology were thematically analyzed and classified under main topics.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2418
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LbQtF1i5aaJgnrNLffVudyDz5drFOWmBIfJQyD5wdCrA
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.