Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2416
Title: Polikarbonatın ısıl ve katalitik pirolizi ve piroliz kinetiğinin incelenmesi
Other Titles: Thermal and catalytic pyrolysis of polycarbonate and investigation of pyrolyse kinetics
Authors: Ateş, Funda
Al-Hakamı, Yunes Mohammed Nasser
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, polikarbonat plastiklerin ve çay atığının değerli ürünlere geri dönüşümü hızlı piroliz prosesi ile gerçekleştirilmiştir. Polikarbonat ve çay atığının pirolizi sabit yataklı reaktörde dört farklı sıcaklıkta 450, 550, 650, 750 ?'de gerçekleştirilmiştir. Biyokütle ve plastik arasındaki etkileşimin anlaşılması için polikarbonat ve çay atığı kütlece 1:1 oranında karıştırılarak yukarıdaki sıcaklıklarda piroliz reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Katalizörün ürün verimliliği ve ürün kalitesindeki etkinliği gözlemlemek için iki farklı katalizör y-zeolit ve Mordenit kullanılmıştır. Piroliz sonucunda en yüksek sıvı ürün verimi polikarbonat (PC)'ta 650 °C'de gözlemlenmiştir. Y-zeolite ve mordenite katalizörleri sıvı ürün verimini negatif yönde etkilemiştir. Kinetik ve termodinamik parametreleri değerlendirmek için Flynn-Wall-Ozawa (FWO), Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) ve Starink yöntemleri gibi izo dönüşümlü model içermeyen yöntemler kullanılmıştır. Y-zeolit ve mordenit ile katalitik, katalizörsüz piroliz ile hesaplanan ortalama Ea (aktivasyon enerjisi) değerlerinin sırasıyla 182,83-193,36- 192,27-203,71-235,36-245,81 kJ/mol aralığında olduğu belirlenmiştir. Her iki katalizörün (Mordenit ve y-Zeolit) kullanıldığında PC'nin aktivasyon enerjisinin düştüğü gözlenmiştir. Y-Zeolit katalizörü kullanıldığında Mordenit katalizöre göre her üç yöntemde aktivasyon enerjisini daha fazla düşürdüğünü gözlemlenmiştir. Sıvı ürünlerin içermiş olduğu bileşenler GC/MS ile incelenmiş, PC 'nin pirolizi sonrası elde edilen sıvı ürünlerde fenolik bileşenlerin baskın olduğu görülmüştür. Y-zeolite ve mordenite katalizörleri ile yapılan deneylerde elde edilen sıvı ürün içerisindeki fenolik bileşenlerin katalizörsüz ortamda elde edilenlere göre azaldığı saptanmıştır. Ayrıca elde edilen sıvı ürünün viskoziteleri incelenmiş, kayma hızı ve sıcaklığın artması ile viskozitenin azaldığı gözlenmiştir.
In this study, fast pyrolysis process was chosen as the recycling method of polycarbonate and tea waste into valuable products. Pyrolysis of polycarbonate and tea waste was carried out on a fixed bed reactor at four different temperatures 450, 550, 650, 750 ?. In order to understand the interaction between Biomass and Plastic, the pyrolysis reaction was carried out at the above temperatures by mixing polycarbonate and tea waste 1:1 massively. Two different catalysts y-zeolite and Mordenite were used to observe the efficiency of catalyst in product efficiency and product quality. As a result of pyrolysis, the highest liquid product yield was observed in PC at 650 °C. The catalyst negatively affected the liquid product yield. In order to evaluate the kinetic and thermodynamic parameters, methods without iso-conversion model such as Flynn-Wall-Ozawa (FWO), Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) and Starink methods were used. It was observed that the activation energy of PC decreased when two catalysts (Mordenite and y-Zeolite) were used. It was determined that the calculated average Ea (activation energy) values of non- catalytic and catalytic pyrolysis with Y-zeolite and mordanite were in the range of 182.83- 193.36, 192.27-203.71-235.36-245.81 kJ/mol, respectively. It was observed that when Y- zeolite catalyst is used, it lowers the activation energy more in all three methods compared to Mordenite catalyst. The components of the liquid products were examined by GC/MS, and it was seen that phenolic components were dominant in the liquid products obtained after the pyrolysis of PC. The phenolic components in the liquid product obtained in the experiments with Y-zeolite and mordenite catalysts decreased compared to the phenolic components in the liquid product obtained in the catalyst-free environment. In addition, the viscosities of the liquid product obtained were investigated, and it was observed that the viscosity decreased with the increase in shear rate and temperature.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2416
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Lbh0F_ZDy_4LDYwXoPPEKKN0ebabl3ICnoD4iiNZ1YLZ
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.