Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2413
Title: Seramidaz inhibitörü aracılı sitotoksisite ile olası sinyal yolakları bağlantısının kanser hücre dizilerinde incelenmesi
Other Titles: Investigation of the connection of possible signal pathways with ceramidase inhibitor-mediated cytotoxicity in cancer cell arrays
Authors: Kutlu, Hatice Mehtap
Çömlekçi, Emre
Keywords: Biyoloji
Biology
B13
D-NMAPPD
Katı lipid nanopartikül
Akciğer kanseri
Beas-2B
B13
D-NMAPPD
Solid lipid nanoparticle
Lung cancer
Beas-2B
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Akciğer kanseri dünyada en çok ölüme yol açan kanser türüdür. En yaygın akciğer kanseri türü küçük hücreli dışı akciğer kanseridir. Akciğer kanserinde fazla yan etkisi olmayan, güvenli ve etkili ilaçların geliştirilmesi son yıllarda kanser araştırmalarında odak noktası haline gelmiştir. Kanser tedavisinde kullanılmak üzere antiproliferatif ve sitostatik ilaçların potansiyel yeni bir terapötik sınıfı olarak seramidaz inhibitörleri gösterilmektedir. Kanser hücrelerinde seramid konsantrasyonunu yüksek tutan ve apoptozisi teşvik eden B13 (D-NMAPPD), güçlü bir asit seramidaz inhibitörüdür. Tedavide yeni yaklaşımlardan biri olan ilaç yüklü katı lipid nanopartiküller sayesinde yüksek etkili tedaviler geliştirilebilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında tez çalışmamızın amacı, B13 ve yeni sentez edilmiş olan KLN-B13'ün akciğer kanseri hücre hattında neden olduğu sitotoksik, antiproliferatif etkilerinin ve hücre ölüm şeklinin Beas-2B sağlıklı akciğer hücreleriyle karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır. B13 ve KLN-B13'ün A549 ve Beas-2B hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri MTT ve ATP testleri ile saptanmış ve hücrelerde neden olduğu ölüm şeklinin tespiti için akış sitometrisi kullanılmıştır. Konfokal mikroskopi yöntemi ile hücrelerdeki morfolojik değişiklikler ve geçirimli elektron mikroskopi yöntemi ile ince yapısal değişiklikler görüntülenmiştir. Ayrıca, B13 ve KLN-B13'ün gen ve protein ekspresyon seviyeleri de tespit edilmiştir. Bu çalışma ile B13 ve KLN-B13'ün akciğer kanseri hücre hattı üzerindeki sitotoksik rollerinin incelenmesi ve kullanılan diğer yöntemlerle de hücre ölüm şekillerinin açıklanması doğrultusunda önemli sonuçlar ortaya konulmuştur.
Lung cancer is one of the most fatal cancer types in the world. The most common type of lung cancer is non-small cell lung cancer. Treatment of lung cancer and the development of safe and effective drugs with few side effects has become a focus in cancer research in recent years. Ceramidase inhibitors are shown as a potential new therapeutic class of antiproliferative and cytostatic drugs for use in cancer therapy. B13 (D-NMAPPD) is a potent acid ceramidase inhibitor that keeps the ceramide concentration high in cancer cells and promotes apoptosis. Nanoparticles, one of the new approaches in cancer treatments, have started to be used in the diagnosis and treatment of many diseases, and highly effective treatments can be developed thanks to the drug loaded nanoparticle forms. In the light of all this information, the purpose of our thesis is to investigate the cytotoxic, antiproliferative effects and cell death pattern caused by B13 and the newly synthesized SLN-B13 in lung cancer cell line in comparison with Beas-2B healthy lung cells. Cytotoxic effects of B13 and SLN-B13 on A549 and Beas-2B cells were determined by MTT and ATP tests and the determination of the type of death caused by cells was determined by flow cytometry. Afterwards, morphological changes in cells with confocal microscopy method and ultrastructural changes with permeable electron microscopy method were visualized. In addition, gene and protein expression levels of B13 and SLN-B13 were also determined. With this study, important results were obtained in the direction of examining the cytotoxic roles of B13 and SLN-B13 on the lung cancer cell line and explaining the cell death patterns with other methods.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2413
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LapgBMUZEN9Y2r8HDMGNOdXO6CszaXU44_mYhIwExyJV
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.