Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2406
Title: Tribenuron methyl ve 2,4-D Isooctyl ester herbisitlerinin elektrokimyasal yöntemlerle sudan giderilmesi
Other Titles: Removal of Tribenuron methyl and 2,4-D Isooctyl ester herbicides from water by electrochemical methods
Authors: Yavuz, Yusuf
Demirel, Tuğçe
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Elektrokimyasal oksidasyon
Electrochemical oxidation
Elektrokimyasal yöntem
Electrochemical method
Elektrokoagülasyon
Electrocoagulation
Herbisitler
Herbicides
Pestisitler
Pesticides
Toksisite
Toxicity
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan su kirliliği, içme ve kullanma temininde başvurulan ana kaynaklar olan yeraltı ve yüzeysel sularının kalitesini etkileyen sebeplerin başında gelmektedir. Tez kapsamında tarımsal üretimden kaynaklanan herbisit kirliliği ve çevre arasındaki ilişkinin tanımlanması, elektrokimyasal yöntemler kullanılarak herbisit içeren model atıksudan herbisit giderimi sağlanmıştır. Bu yöntemlere etki eden deneysel parametrelerin araştırılması ve giderim çalışmaları sırasında oluşabilecek yan ürün ve dönüşüm ürünlerinin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tribenuron methyl ve 2,4-D Isooctyl ester gideriminde BDD elektrooksidasyonu ile %94,48 ve %94,25 KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Herbisitlerin çevreye ve insanlara verdikleri zararların daha iyi anlaşılabilmesi açısından toksikolojik etkilerinin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle oluşan yan ürün ve dönüşüm ürünlerinin toksisitelerinin belirlenmesi ve ana kimyasal toksisitesiyle karşılaştırılması literatüre katkı sağlayacaktır. Tez kapsamında elde edilen sonuçların literatüre ve sürdürülebilir tarım-çevre politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunacağı düşünülmüştür.
Water pollution resulting from agricultural activities is one of the leading causes affecting the quality of ground and surface waters, which are the main sources used for drinking and using. Within the scope of the thesis, the definition of the relationship between herbicide pollution caused by agricultural production and the environment, herbicide removal from model wastewater was provided by using electrochemical methods. Investigation of experimental parameters affecting these methods and determination of by-products and transformation products that may occur during removal studies were carried out. In the removal of Tribenuron methyl and 2,4-D Isooctyl ester, COD removal efficiency of 94.48% and 94.25% was obtained by BDD electrooxidation. It is very important to determine the toxicological effects of herbicides in order to better understand the damage they cause to the environment and people. For this reason, determining the toxicity of the by-products and transformation products and comparing them with the toxicity of the main chemical will contribute to the literature. It is thought that the results obtained within the scope of the thesis will contribute to the literature and the creation of sustainable agri-environmental policies.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2406
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qrz1blnWXDG-48x1GKOyZldrYfDxuO_hPZMQ8sts_hN7
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.