Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2399
Title: Yerleşim alanları kuş biyoçeşitliliğinin belirlenmesi üzerine araştırmalar
Other Titles: Research on bird species of rural and urban areas
Authors: Yamaç, Elif
Anılır, Yasin
Keywords: Biyoloji
Biology
Zooloji
Zoology
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kentleşme canlılar üzerinde farklı etkilere sahip olan ekolojik bir konudur. Birçok canlı türü olumsuz etkilenirken, bazı türlerin kentleşmenin sağladığı avantajlardan yararlandığı bilinmektedir. Kuşlar da kentleşmeden etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı özellikteki yerleşim yerlerinde dağılım gösteren kuş türleri ve birey sayıları üzerine mevsim ve yerleşim yerlerinin etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2 şehir, 14 ilçe ve 18 köyde kuş türlerini belirlemeye yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplam 57 kuş türü tespit edilmiştir. Türlerin %22' si (13) şehirlerde, %57' si (33) ilçelerde, %73' ü (42) köylerde tespit edilmiştir. En zengin tür çeşitliliğinin görüldüğü köylerde, en fazla sonbahar döneminde 27 tür kaydedilmiştir. Birey sayılarının kış döneminde her yerleşim yerinde diğer dönemlere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonbahar döneminde tür sayısı ile nüfus yoğunluğu arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Belli bir türe ait birey sayısı artarken tür çeşitliliğinin azalması kentsel alanların biyoçeşitlilik üzerine olumsuz etkilerini göstermektedir. Çalışmadan elde edilen verilerin, kentleşmenin kuş türleri üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılmasında ve bu habitatlardaki tür çeşitliliğinin korunmasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Urbanization is an ecological issue that has different effects on living things. While many species are negatively affected, some species are known to benefit from the advantages of urbanization. Birds are also among the groups affected by urbanization. The aim of this study is to determine the effects of seasons and settlements on bird species and individual numbers distributed in different settlements. For this purpose, studies were carried out to determine bird species in 2 cities, 14 districts and 18 villages. A total of 57 bird species have been identified. Of the species, 22% (13) were identified in cities, 57% (33) in districts, and 73% (42) in villages. In the villages where the richest species diversity is seen, 27 species were recorded in the autumn period. It has been observed that the number of individuals is higher in each settlement in the winter period than in other periods. It has been determined that there is an inverse relationship between the number of species and population density in the autumn period. While the number of individuals belonging to a certain species increases, the decrease in species diversity shows the negative effects of urban areas on biodiversity. It is thought that the data obtained from the study will help to understand the negative effects of urbanization on bird species and to protect species diversity in these habitats.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2399
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QnIMZCjWoYyq7pGQOSM52y39TLLsWv1v4MB55_CCoLZI
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.