Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2386
Title: Grafen oksit ve kitosan hibrit yapıların sentezi ve karakterizasyonu
Other Titles: Synthesis and characterization of graphene oxide and chitosan hybrid structures
Authors: Özcan, Asiye Safa
Güven, Ebru
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Grafen oksit (GO); hidroksil, epoksi, karbonil ve karboksil grupları gibi birçok kovalent bağlı oksijenden oluşan önemli bir grafen türevidir. Bu grupların varlığı, GO'nun; kararlı ve kuvvetli hidrofilik bir süspansiyon oluşturmasını, polimer-uyumlu olmasını ve su dağılımının iyi olmasını sağlar. Diğer yandan kitosan; yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilen ve biyouyumlu olması nedeniyle ilgi çeken biyokütle-temelli tipik bir biyopolimerdir. Grafen oksit-kitosan hibrit yapıları; düşük maliyetleri ve yüksek verimlilikleri nedeniyle katma değerli malzeme üretimine imkân sağlarlar. Bu tez kapsamında, grafen oksit ve kitosan ile bunların hibrit yapıları boyarmaddelerin sulu çözeltiden uzaklaştırılması için adsorban olarak sentezlenmiştir. Elde edilen grafen oksit ve kitosan farklı yöntemlerle (FT-IR, XRD, TG, SEM-EDX ve BET yüzey alanı analizi) karakterize edilmiştir. Hazırlanan yapıların adsorpsiyon yeteneklerini belirlemek amacıyla, çevre kirliliğine neden olan iki farklı asit (Asit Mavisi 260 ve Asit Kırmızısı 18) ve üç farklı bazik boyarmaddenin (Bazik Mavisi 3, Bazik Kırmızısı 46 ve Metilen Mavisi) adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Graphene oxide (GO) is an important graphene derivative consisting of many covalently bound oxygens, such as hydroxyl, epoxy, carbonyl, and carboxyl groups. The presence of these groups implies that GO has strong hydrophilicity, polymer compatibility, and water dispersion to create a long, stable suspension. Chitosan is a typical biopolymer that can be used as biomass-based materials which are attractive due to their renewability, biodegradability, and biocompatibility. Graphene oxide-chitosan hybrid structures allow the production of value-added materials due to their low cost and high efficiency. In the scope of this thesis, graphene oxide and chitosan, and their hybrid materials were synthesized as adsorbents for the removal of dyes from aqueous solutions. The obtained graphene oxide and chitosan were characterized by various techniques (FT-IR, XRD, TG, SEM-EDX, and BET surface area analysis). In order to determine the adsorption capabilities of the prepared structures, adsorption studies of two different acids (Acid Blue 260 and Acid Red 18) and three different basic dyes (Basic Blue 3, Basic Red 46 and Methylene Blue) that cause environmental pollution were carried out.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2386
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-YcTKydTeNAGCHEbaM8NqFioOF4xeigwmDjfJCvW1KWf
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.