Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2374
Title: Orman alanları değişimlerinin google earth engine ile incelenmesi: Akdeniz bölgesi örneği
Other Titles: Forest land changes in google earth engine: Mediterraneanregion example
Authors: Avdan, Uğur
Başaran, Neşe
Keywords: Ormancılık ve Orman Mühendisliği
Forestry and Forest Engineering
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Nüfus artışı şehirleşme sürecini hızlandırmakta ve beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bu değişimler doğal arazi örtüsü üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Orman alanları kayıpları arazi örtüsü üzerinde meydana gelen en önemli değişimlerdendir. Orman alanları kayıpları ekosistemleri olumsuz etkilemesinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal yaşamda da ciddi sorunlara yol açar. Orman alanları kayıplarındaki tüm bu olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi, kentsel alanlardaki gelişimin olumlu yönde ilerleyebilmesi için sürecin dikkatli izlenmesi ve etkilerin iyi analiz edilebilmesi gerekmektedir. Doğal çevrenin kalkınması açısından bu analizler büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın konusu yıllar içerisinde Akdeniz Bölgesi'nde şehirleşmeyle beraber ortaya çıkan birçok faktörün orman kayıpları üzerine etkisinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleriyle belirlenmesidir. Çalışma kapsamında Akdeniz Bölgesi'nde bulunan orman alanlarının 2000- 2020 yılları arasındaki değişimleri birçok faktör ele alınarak incelenmiştir. Yapılan çalışmada Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), yağış, sıcaklık, kara yüzeyi sıcaklığı, aerosol optik derinliği, ozon, yangın ve nüfus verileri ile bu verilerin orman kayıplarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal veriler Google Earth Engine aracı ile birçok uydu verileri kullanılarak yapılan algoritmalar sonucu oluşturulan analizlerle elde edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen veriler arası korelasyon incelenmiş ve Lineer Regresyon istatistik modeli kullanılmıştır.
Population growth accelerates the urbanization process and brings many problems with it. These changes have negative consequences on natural land cover. Forest losses are emong the most important changes in land cover. Forest losses not only negatively affect the ecosystems but also cause serious problems in economic and social life. In order to minimize all these negative effects in forest losses and to improve the development in urban areas in a positive way, the process should be carefully monitored and the effects should be well analyzed. These analyzes are of great importance for the development of the natural environment. The subject of this study is the determination of the effects of many criteria on forest losses from land changes that have occurred with the urbanization in the Mediterranean Region over the years, using Remote Sensing and Geographic Information Systems techniques. Within the scope of the study, the effects of multi-criteria analyzes of the Mediterranean Region between 2000 and 2020 on forest losses from land cover changes were observed. In the study, the effects of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), precipitation, temperature, land surface temperature, aerosol optical depth, ozone, fire and population data and the effects of these data on forest losses were investigated. The numerical data used in the study were obtained through the analyzes created as a result of algorithms using many satellite data via Google Earth Engine. The correlation between the data obtained within the scope of the study were examined and a Linear Regression statistical model was used.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2374
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-S6PnPbdiDSp1XgI7V-wIoYIXuxj6BwvTaEdZcZkALKm
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.