Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2367
Title: Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı olan bebekler ve annelerinde oksidatif stresi değerlendirmek için tiyol disülfid homeostazis ve hücre içi glutatyon düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Determining oxidative stress in babies and mothers with low birth week of pregnancy to assess the oxidative stress of thyol disulfide homeostasis and intercellular glutation
Authors: Ersöz, Arzu
Erel, Özcan
Şenat, Almila
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) dünya genelinde ve ülkemizde önemli bir prevelansa sahip sağlık sorunudur. Gebelik komplikasyonları, çevresel faktörler ya da maternal faktörlerden kaynaklanan SGA hem anne hem de yeni doğanlar için mortalite ve morbidite açısından artmış riske yol açar. Oksidatif stres pek çok hastalık mekanizmasına dahil olduğu gibi gebelikle ilgili sağlık sorunlarında da rol oynamaktadır. Bu kapsamda; SGA tanısı alan bebekler ve annelerinde oksidatif stresi değerlendirmek için tiyol-Disülfid homeostazis ve hücre içi glutatyon düzeylerinin ve geniş oksidatif stres parametreleri ile oksidatif durumun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza dahil ettiğimiz 32 sağlıklı kontrol grubu gebelik haftasına göre uygun doğum ağırlığı (AGA) ve 43 SGA grubunda hem anne hem de yeni doğanlarda oksidatif stres karşılıklı değerlendirilmiştir. Ekstra eritrositik tiyol disülfid homestazisi SGA anne ve bebek gruplarında aynı oksidatif paterni göstermiştir. Disülfid seviyeleri yüksek, native ve total tiyol düzeyleri düşük bulunmuştur. Bu bulguları destekleyen serum parametrelerinden; oksidan özellikteki MPO aktivitesi yüksek ve antioksidan özellikteki katalaz ve ferroksidaz aktiviteleri düşük bulunmuştur. İntraeritrositik tiyol disülfid homeostazisi SGA grubunda hem anne hem de bebeklerde oksidatif patern göstermiştir. Çalışma sonuçlarımıza göre, SGA patolojisinde maternal tarafta oksidatif stres daha hâkim ve tüm parametreleri etkilemişken, yeni doğan tarafında var olan oksidatif stres annelere göre daha ılımlı bulunmuştur. SGA yeni doğanlarda oksidatif stresi intra ve ekstraeritrositik tiyol disdülfid homeostazisinde ve myeloperoksidaz aktivitesinde çok daha baskın şekilde görülmüştür. SGA patolojisinde oksidatif stresin çok önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Ancak mekanizmanın tam olarak aydınlatılması ve oksidatif stresin nereden kaynaklandığının bulunması için daha ileri çalışmaları yapılması gereklidir
According to a gestational week, low birth weight (SGA) is a health problem with a significant prevalence worldwide and in our country. SGA caused by pregnancy complications, environmental factors, or maternal factors leads to an increased risk of mortality and morbidity for both mothers and newborns. Oxidative stress is involved in many disease mechanisms as well as in pregnancy-related health problems. In this context, it was aimed to determine the levels of thiol-disulfide homeostasis and intracellular glutathione in babies diagnosed with SGA and their mothers to evaluate oxidative stress with broad oxidative stress parameters. We evaluated oxidative stress in both mothers and newborns in 32 healthy control groups (AGA) and 43 SGA groups included in our study. Extra erythrocytic thiol disulphide homeostasis showed the same oxidative pattern in the SGA mother and SGA infant groups and disulfide levels were found to be high, native and total thiol levels were found to be low. Among the serum parameters supporting these findings, oxidative MPO activity was high antioxidant catalase and ferroxidase activities were found to be low. Intraerythrocytic thiol disulphide homeostasis showed an oxidative pattern in both mothers and infants in the SGA group. According to our study results, oxidative stress on the maternal side was more dominant and affected all parameters in SGA pathology, while on the newborn side was found to be more moderate than mothers. In SGA newborns, oxidative stress was more dominant in intra and extraerythrocytic thiol disulphide homeostasis and myeloperoxidase activity. It has been observed that oxidative stress plays an important role in the pathology of SGA. However, further studies are required to fully elucidate the mechanism and find out where oxidative stress is caused
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2367
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-cKDYWRKceb2kC4WP6X-SxopbJo9gBSn2lyA9yOJ20Ij
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.