Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2354
Title: Vaks içeren kompozit atıkların yönetiminin farklı karar verme teknikleriyle değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of management of composite waste containing wax with different decision-making techniques
Authors: Özkan, Aysun
Yılmazbilek, Ece
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Vaks içeren kompozit atıklar, karmaşık yapıları nedeniyle sürdürülebilir atık yönetim sistemlerinde yönetilmeleri zor olan atık türlerindendir. En uygun değerlendirme yönteminin belirlenmesi aşamasında çevresel, ekonomik, teknik açıdan bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi önemlidir. Bu noktada, birçok alandaki problemlerin çözümünde belirli kriterlerin yardımıyla en uygun alternatifin seçiminin yapılabildiği Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (MCDM)'nin kullanımı mümkündür. Bu nedenle bu tezde, Analitik Serim Süreci (ANP) ve TOPSIS metodu kullanılarak vaks içeren kompozit atıkların yönetim süreci bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirilmiştir. Belirlenen kriterler Entropi, SWARA ve CRITIC metotları ile ağırlıklandırılmıştır. Her bir ağırlıklandırma metodundan elde edilen sonuçlarla ayrı ayrı TOPSIS ve ANP ile değerlendirmeler yapılmıştır. Kullanılan tüm ağırlıklandırma yöntemleri ile yapılan ANP ve TOPSIS sonuçlarında piroliz alternatifinin en uygun seçenek olduğu belirlenmiştir.
Composite wastes containing wax are difficult to manage in sustainable waste management systems due to their complex structure. It is important to take a holistic approach in terms of environmental, economic, and technical aspects while determining the most appropriate evaluation method. At this point, it is possible to use Multi-Criteria Decision Making Techniques (MCDM), in which the most suitable alternative can be selected with the help of certain criteria in solving problems in numerous fields. Therefore, in this thesis, the management process of composite wastes containing wax has been evaluated with a holistic approach by using Analytical Network Process (ANP) and TOPSIS method. The criteria determined are weighted by Entropy, SWARA, and CRITIC methods. With the results obtained from each weighting method, separate evaluations were made with TOPSIS and ANP. According to the results, it was determined that the pyrolysis alternative is the most suitable option.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2354
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAscQ78yOG_LZ3p8NUPfXnNgh0YwgrRAsmN_Ant6k1be2
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.