Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2351
Title: Mimarlık eğitiminde temel tasarım dersinin öğrenme ilişkileri üzerinden incelenmesi
Other Titles: Investigation of the basic design course in architectural education through learning relations
Authors: Tatar, Elif
Aktaş, Kübra
Keywords: Mimarlık
Architecture
Mimarlık eğitimi
Architectural education
Mimarlık Eğitimi
Temel Tasarım Eğitimi
Öğrenme İlişkileri
Architectural Education
Basic Design Education
Learning Relations
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Gelişen teknolojiye paralel dönüşen bilgi düzeyi ile kendisini daima yenileyen; sosyolojik, psikolojik, çevresel, kültürel birçok konu ile ilişkilenen, disiplinler arası bir uzmanlık alanı olarak mimarlık, güncel bakış açıları ile beslenmektedir. Bu durum mimarlık eğitimini de etkilemektedir. Mimarlık eğitimi gelecek nesil mimarlık ortamı için önem arz etmektedir. Özellikle birinci yıl mimarlık eğitimi, kalıplaşmış bilgilerin yer aldığı eğitim ortamının aksine öğrencileri soyut bilgilerin de bulunduğu bir eğitim ortamı ile tanıştırmaktadır. Bu noktada birden fazla doğruyu görebilmek, kendi yeteneklerinin farkına vararak yaratıcı çözümler üretebilmek adına mimarlık eğitiminin temelini oluşturan Temel Tasarım Stüdyosunun doğru pedagojik yaklaşımlar ve öğrenme ilişkileri ile ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada amaç, Birinci yıl Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Stüdyosunu öğrenme ilişkileri üzerinden incelemektir. Bu kapsamda mimarlık eğitimi ve Temel Tasarım Stüdyosu üzerine süreç içinde geliştirilen farklı yaklaşımlarla güncel öğrenme teorileri üzerine literatür taramaları yapılmış, elde edilen verilerin ilişkisel araştırma sonuçları elde edilmiştir. Literatür taraması ve karşılaştırmalı analiz yöntemiyle elde edilen veriler bütüncül bir dille yorumlanarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur.
Architecture as an interdisciplinary field of expertise, which always renews itself with its level of knowledge that transforms parallel to developing technology, is associated with many sociological, psychological, environmental, cultural issues, and is fed by current perspectives. This also affects Architectural Education. Architectural Education is important for the next generation architectural environment. Especially in the first year Architectural Education introduces students to an educational environment in which abstract information is also included, as opposed to an educational environment in which stereotyped information is included. At this point, the Basic Design Studio, which forms the basis of architectural education, should be handled with the correct pedagogical approaches and learning relationships in order to see more than one truth and to produce creative solutions by realizing their own abilities. The aim of this study is to examine the Basic Design Studio in first year Architecture Education through learning relations. In this context, literature surveys on current learning theories were conducted with different approaches developed in the process on Architectural Education and Basic Design Studio, and relational research results of the data obtained were obtained. The data obtained by literature review and comparative analysis were interpreted in a holistic language and the conceptual framework was created. As a result; the positive interaction of current approaches applied in the Basic Design Studio with learning theories was obtained by comparative analysis data.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2351
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEArbojDjhM04rCmdQmIQGsYz3tjFz_8tQSnAwjCbV2pnM
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.