Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2347
Title: Elektrokimyasal arıtım ile emamectin benzoate giderimi
Other Titles: Emamectin benzoate removal with electrochemical treatment
Authors: Yavuz, Yusuf
Balum, Ayşegül
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünya nüfusunun artması ve artan sanayileşmenin bir sonucu olarak iklim koşulları değişmekte, yağışlar azalmakta ve temiz su kaynakları tükenmektedir. Kaynakları korumanın yanı sıra, kullanılmış ve kirlenmiş suların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, doğanın sürekliliğinin sağlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Yapılan literatür çalışmasında tarım ilaçları ile kirlenmiş suların arıtımında bir ileri oksidasyon prosesi olan elektrokimyasal arıtımın yüksek verim sağladığı görülmüştür. Bu çalışmada aktif maddesi emamectin benzoate olan, larvaların sinir uyarılarını engelleyerek larvaları yok eden bir pestisitin atıksudan elektrokimyasal yöntem ile giderilmesi uygulanmıştır. Optimum şartların sağlanması için deneysel değişkenler araştırılmış ve en iyi KOI giderim veriminin % 83 ile hidrojen peroksit (H2O2) ve sodyum sülfat (Na2SO4) ilavesinde olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamanın geleneksel atıksu arıtma yöntemlerine göre maliyet, zaman ve giderim verimi açısından daha uygun olduğu öngörülmektedir.
As a result of the increase in the world population and increasing industrialization, climatic conditions are changing, precipitation decreases and clean water resources are depleted.In addition to conserving resources, reusing used and polluted water is of great importance in order to ensure the continuity of nature. In the literature study, it was seen that electrochemical treatment, which is an advanced oxidation process, provides high efficiency in the treatment of water contaminated with pesticides. In this study, a pesticide whose active ingredient is emamectin benzoate, which prevents the nerve impulses of the larvae and destroys the larvae, was removed from the wastewater by electrochemical method.Experimental variables were investigated to ensure optimum conditions and it was observed that the COD max removal efficiency was 83% with the addition of hydrogen peroxide (H2O2) and sodium sulphate (Na2SO4). It is predicted that the technic is more appropriate than traditional wastewater treatment methods in terms of cost, time and efficiency.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2347
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEApoGxxeUN80aHYa5JD2Pxkd55j_FRi4eD9w5qmQjigld
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.