Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2344
Title: Çavdarhisar yerleşimi kültürel miras değerlerinin korunması ve tanıtılması açısından öğrencilerin farkındalığına ilişkin bir durum çalışması Kütahya Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örneği
Other Titles: A case study on the awareness of students in terms of preservation and presentation of cultural heritage values of çavdarhisar; Case of kutahya Cavdarhisar Vocational and Technical Anatolian High School
Authors: Halaç, Hicran Hanım
Bayram, Furkan
Keywords: Mimarlık
Architecture
Kültür
Culture
Kültürel duyarlılık
Cultural sensivity
Kültürel miras
Cultural heritage
Kültürel çalışmalar
Cultural studies
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören tarım bölümü öğrencileri üzerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin; kültürel miras kavramı, Çavdarhisar'da bulunan kültürel miras değerleri ve bu kültürel değerlerin tanıtılmasına ilişkin farkındalıkları aşamalı olarak incelenmiştir. Bu incelemenin beraberinde sunum ve etkinlik temelli uygulama çalışmalarıyla farkındalıkları artırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemini, bir nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması modeli oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmeleri ve doküman yoluyla (değerlendirme formları, poster ve slogan çalışması) veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bu veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan odak grup görüşmelerinde öğrencilerin kültürel miras kavramlarına ve Çavdarhisar'daki kültürel miras değerlerine ilişkin farkındalıklarının yetersiz olduğu ancak kültürel değerlerin tanıtılmasına ilişkin farkındalıklarının yeterli olduğu görülmüştür. Odak grup görüşmelerinden sonra yapılan sunum ve etkinlik temelli uygulama çalışmaları ile öğrencilerin kültürel miras değerleri ve bu değerlerin tanıtımına yönelik farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farkındalıklarının gelişimini belirlemek amacıyla değerlendirme formları, poster ve slogan çalışmaları analiz edilmiştir. Hazırlanan bu tez 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin amaç, kapsam ve sınırlılıklarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise kültürel miras, kültürel mirasın eğitimi, farkındalığı ve bu değerlerin tanıtımı gibi kavramsal çerçeveden bahsedilmiştir. iv Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri toplama sürecine ve bu verilerin analiz yöntemlerine değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Tezin son bölümü olan beşinci bölümde, elde edilen bulgular doğrultusunda tartışma, sonuç ve öneriler belirtilmiştir.
This study focuses on the students of the agriculture department studying at Çavdarhisar Vocational and Technical Anatolian High School. The students' awareness of the general concept of cultural heritage, cultural heritage values in Çavdarhisar and the presentation of these cultural values were examined. Along with this examination, awareness was tried to be increased and developed through presentation and activity based application studies. The method of the study is the case study model, which is a qualitative research method. As a data collection tool, the data collection method was used through focus group interviews and documents (evaluation forms, poster and slogan work). This datas were analyzed using the content analysis method. In the focus group interviews, it was observed that the students' awareness of cultural heritage concepts and cultural heritage values in Çavdarhisar was insufficient, but their awareness of the presentation of cultural values was sufficient. It is aimed to develop students' awareness of cultural heritage values and the presentation of these values through presentation and activity-based practice studies conducted after focus group interviews. In order to determine the development of awareness, evaluation forms, poster and slogan studies were analyzed. The thesis consists of 5 chapters. In the first chapter, the purpose, scope and limitations of the thesis were mentioned. In the second chapter, the conceptual framework such as cultural heritage, education, awareness and presentation of cultural heritage and values found in Çavdarhisar were mentioned. In the third chapter, the data collection process used in the study and the analysis methods of these data were mentioned. In the fourth part, the obtained data were analyzed. In the fifth chapter, which is the last chapter of the thesis, discussions, results and suggestions were stated in line with the findings
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2344
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAnEPY2vOiS8t0qXlvJuYjT7ddGHhKFpQMfmKo0RaCpLQ
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.