Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2336
Title: Operation and control of microgrid systems by using heuristic methods
Other Titles: Mikro şebeke sistemlerinin sezgisel yöntemler kullanılarak işletimi ve kontrolü
Authors: Filik, Ümmühan Başaran
Sakallı, Canan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Gelişen teknoloji ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik enerjisi önemlidir. Elektrik enerjisi kesintisiz ve temiz enerji olarak yeniden elde edilir. Küresel ısınma arttığı için karbon gazı emisyonları azaltılmalıdır. Temiz elektrik enerjisi üretmek için fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) tercih edilmelidir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi kullanılabilir. Bu noktada, entegre YEK ile şebekeye bağlı bir mikro şebeke (MŞ) sistemi, kirlilik için yararlı bir seçimdir. Bu tez, optimizasyon, kontrol ve MŞ sistemindeki farklı durumlarla karşılaştırma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, uygulanan MŞ için analitik, sezgisel ve meta-sezgisel yöntemler olan optimizasyon teknikleri araştırılmıştır. Bunlar yaklaşım açısından birbirinden ayrılmıştır. Meta-sezgisel optimizasyon teknikleri Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Genetik Algoritma (GA), bu yöntemler karmaşık MŞ sistemlerini çözmek için etkili yöntemler olduğundan, en uygun çözümleri bulmak için tercih edilir. İkinci olarak, kontrol yöntemleri merkezi, merkezi olmayan ve dağıtılmış kontrol olan MŞ sistemlerine uygulanmak üzere araştırılmıştır. Tasarlanan MŞ sistemi dağıtılmış kontrol metodolojisi için, merkezi ve merkezi olmayan kontrol metodolojilerinin bir kombinasyonu olan bir kontrol stratejisi uygulanır. Son olarak şebekeye bağlı bir MŞ sistemi, iki farklı optimizasyon tekniği (PSO-GA) kullanılarak çözülmüş ve sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. PSO'nun GA'dan daha iyi sonuç verdiği görüldü. YEK'in entegrasyonunda kesintisiz ve temiz enerji hedeflenmiştir.
Electrical energy is important to fulfill people's needs with developing technology. Electrical energy is reacquired to be uninterruptible and clean energy. Carbon gas emissions should be reduced since global warming increases. Instead of fossil fuels, renewable energy sources (RES) should be preferred to generate clean electrical energy. Solar energy, wind energy can be used. At this point, a grid-connected microgrid (MG) system with integrated RES is a useful choice for pollution. This thesis includes three parts which are optimization, control, and comparison with different situations in the MG system. Firstly, optimization techniques are searched for the applied MG which are analytical, heuristic, and metaheuristic methods. These are separated from each other from the point of the approach. Metaheuristic optimization techniques Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithm (GA) are preferred to find the optimal solutions since these methods are efficient methods to solve complex MG systems. Secondly, Control methods are investigated to apply in MG systems which are centralized, decentralized, and distributed control. A control strategy is applied for the designed MG system distributed control methodology which is a combination of centralized and decentralized control methodologies is used. Finally, a grid-connected MG system is solved by using two different optimization techniques (PSO-GA) and results are compared with each other. Results were demonstrated PSO is better than GA. Uninterruptible and clean energy has been aimed at the integration of RES.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2336
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAl8-F2lA7lGNHHCeVoczR3CL_MKYlbx_20owJnh24C5C
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.