Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2330
Title: Yarı-dağılımlı modelle hidrolojik süreçlerin analizi
Other Titles: Analysis of hydrological processes with semi-distributed model
Authors: Tombul, Mustafa
Sedıqı, Rahmatullah
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Toprak ve Su Değerlendirme Aracı (SWAT) modeli, iklim, coğrafya, toprak, bitki örtüsü, arazi kullanımı/arazi örtüsü ve diğer insan faaliyetleri arasındaki karmaşık etkileşimleri entegre ederek havzadaki nehir akışını simüle etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan Seyhan ve Ceyhan havzalarının üst bölgelerinde bulunan Göksu-Himmetli, Zamanti-Ergenuşağı, Göksun-Poskoflu ve Hurman-Gözler Üstü alt havzaların hidrolojik süreçlerinin analizi için yarı dağılımlı fiziksel tabanlı hidrolojik bir model olan SWAT modeli uygulanmıştır. SWAT-CUP otomatik kalibrasyon programı ile içerisinde bulunan SUFI-2 algoritma kullanılarak model hassasiyet (duyarlılık) analizi, kalibrasyonu ve validasyonu yapılmıştır. Model hassasiyet analizi sonuçlarına göre, bu havzalarda en hassas parametrelerin CN2 (SCS Akış eğri numarası), ALPHA_BNK (Depolama için baz akım alfa faktörü), CH_K2 (Ana kanlın efektif hidrolojik iletkenliği) ve GW_DELAY (Yer altı suyu gecikme süresi) olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 11 yıllık (1994-2004) meteorolojik ve 8 yıllık (1997-2004) gözlenen akım verilerinin, 3 yılı model ısınma periyodu ile 5 yılı (1997-2001) kalibrasyon ve 3 yılı (2002-2004) validasyon için kullanılmıştır. Modelin istatistiksel performansının değerlendirilmesinde Nash Sutcliffe Verimliliği (NSE) amaç fonksiyonu olarak kullanılmıştır. Model kalibrasyonu ve validasyonu sonucunda göz önüne alınan 4 alt havzada NSE değerinin 0,70 – 0,90 arasında değiştiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen sonuçlar, gözlenen ve simüle edilen deşarj verileri arasında nispeten yüksek bir korelasyon olduğunu göstermiştir.
The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model is widely used to simulate streamflow in the basin by integrating complex interactions between climate, geography, soil, vegetation, land use / land cover, and other human activities. The SWAT model, a semi-distributed physically based hydrological model, was applied to analyze the hydrological processes in Göksu Himmetli, Zamanti-Ergenuşağı, Göksun Poskoflu ve Hurman-Gözler Üstü sub-basins in the upper region of Seyhan and Ceyhan watersheds located in the south of Turkey. Model sensitivity analysis, calibration and validation were performed using SWAT-CUP automatic calibration program and SUFI-2 algorithm. According to the model sensitivity analysis results, the most sensitive parameters in these basins have been seen as CN2 (SCS Flow curve number), ALPHA_BNK (Base flow alpha factor for storage), CH_K2 (Effective hydrological conductivity of main channel) and GW_DELAY (Groundwater delay time). In this study, 11-years (1994-2004) meteorological and 8-years (1997-2004) observed flow data were used, 3-years for model warm-up period, 5 years (1997-2001) for calibration and 3 years (2002-2004) for validation. Nash Sutcliffe Efficiency (NSE) was used as the objective function to evaluate the statistical performance of the model. As the result of the model calibration and validation, the NSE value in the considered 4 sub-basins varied between 0,70 - 0,90. The results obtained in the study showed a relatively high correlation between the observed and simulated discharge data.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2330
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAipzfY6mWnQdBD5V62u6NrdnUMYkWN3IPfKsBCZYxv5Z
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.