Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2329
Title: Tiyofen temelli Schiff bazı moleküllerinin konformasyon analizleri ve spektroskopik özelliklerinin DFT ile teorik olarak incelenmesi
Other Titles: Conformation analysis and theoretical investigation of the spectroscopic characteristics of thiophen-based Schiff base molecules with DFT
Authors: Elmalı, Dilek
Taşkıran, Derya Topkaya
Ünal, Hakan
Keywords: Kimya
Chemistry
Dipol moment
Dipole moment
Schiff bazları
Schiff bases
Spektroskopi
Spectroscopy
Tiyofen
Thiophene
Yoğunluk fonksiyonu teorisi
Density function theory
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, tiyofen temelli yedi tane (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) yeni Schiff bazı türevinin ChemDraw, Chem3D, GaussView ve Gaussian programları yardımıyla teorik hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplaması yapılacak olan her bir molekül önce ChemDraw programında çizilerek Chem3D programına aktarıldı. Chem3D programında dihedral açıya bağlı konformasyon analizi -180?-180? aralığında 30?'lik adımlarla yapılarak en düşük enerjili konformasyon Chem3D programında minimize edilerek teorik hesaplamalarda kullanılmak üzere seçildi. Seçilen konformasyon geometrisi optimize edildi. Optimize edilmiş moleküler geometrinin teorik sonuçlarını incelemek için Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi DFT/B3LYP/6-31G(d) hesaplama yöntemi kullanıldı. Bütün moleküllerin gaz, su, DMSO, asetonitril, etanol, metanol, THF ve diklorometan fazında, dipol momentleri, toplam enerjileri HOMO-LUMO enerjileri, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası, çözücü erişilebilirlik yüzeyi (SAS) şekilleri ve UV-Görünür bölge spektrum sonuçları hesaplandı.
In this study, theoretical calculations of seven (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) new Schiff base derivatives based on thiophene were made with the help of ChemDraw, Chem3D, GaussView and Gaussian programs. Each molecule to be calculated was first drawn in the ChemDraw program and transferred to the Chem3D program. Conformation analysis based on dihedral angle in Chem3D program was performed in 30? steps in the range of -180?-180?, and the lowest energy conformation was minimized in Chem3D program and selected for theoretical calculations. The chosen conformation geometry has been optimized. The Density Functional Theory DFT/B3LYP/6-31G(d) calculation method was used to examine the theoretical results of optimized molecular geometry. Dipole moments, total energies of all molecules in gas, water, DMSO, acetonitrile, ethanol, methanol, THF and dichloromethane phases, HOMO-LUMO energies, molecular electrostatic potential (MEP) map, solvent accessibility surface (SAS) shapes and UV-Visible region spectrum results were calculated.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2329
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAhQYvPtDNPD9o90GboIpypqVk32VsGTF9d1XUEYhdp0R
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.