Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2328
Title: Job satisfaction among construction workers and civil engineers in Gaza Strip
Other Titles: Gazze Şeridi'nde inşaat işçileri ve mühendislerin mesleki tatmininin incelenmesi
Authors: Kıvrak, Serkan
Alsafadı, Mohammed Ahed
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: İş tatmini, üretkenliği artırmada önemli bir role sahip olarak kabul edilir ve herhangi bir organizasyonun başarısında, gelişmesinde ve hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür. İnşaat projelerinde zaman ve maliyet sorunlarının bir şekilde çalışanın iş tatmini ile ilişkili olduğu ve işinden memnun olan çalışanların, memnuniyetsiz çalışanlara göre daha verimli olduğu düşünülmektedir. Bu tezde, Gazze şeridindeki inşaat mühendisleri ve inşaat işçilerinin iş tatmini düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, iş memnuniyetini değerlendirmek için 13 faktör ve 48 sorudan oluşan bir iş tatmini anketi uygulanmıştır. Çalışmada Spector'ın İş Memnuniyet Anketi (JSS) temel alınmış, bu ankete bazı sorular eklenerek anket geliştirilmiştir. 300 inşaat mühendisi ve inşaat işçisinden toplanan verilerin istatistiksel analizi için Sosyal Bilimler İstatistik Programı (SPSS) sürüm 26.0 kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların yedi faktör yönünden (ücret, terfi, yan haklar, koşullu ödüller, çalışma koşulları, iş güvenliği ve çalışma koşulları) memnun olmadığı ve beş faktör yönünden (denetim, iş arkadaşları, işin doğası, özerklik ve iletişim) memnun olduğu ve (Büyüme/gelişme) faktör yönünden soruların cevabını bilmediklerini veya bir fikirleri olmadığını belirlenmiştir. Her bir demografik değişkenle yapılan iş tatmini ilişki testinin bulgularına göre, demografik değişkenlerin bazı iş alanlarının iş tatmini düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahipken, diğerleri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, inşaat firmalarının yönetimi, mühendislerin özellikleri ve ihtiyaçları ile orantılı olan politika ve uygulama yöntemlerini takip etmelidir. Ayrıca, çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları sağlamak için iş yönlerini iyileştirmeye ve uygun programlar tasarlamaya odaklanmalıdırlar. Dolayısıyla iş tatmini seviyesi ve üretkenliği artacaktır.
Job satisfaction is considered to have an important role in increasing productivity, and it is a factor in the success, development and achievement of the goals of any organization. It is believed that time and cost problems in construction projects are somehow related to employee job satisfaction and that employees who are satisfied with their jobs are more productive than their dissatisfied counterparts. In this thesis, it was aimed to determine the level of job satisfaction among civil engineers and construction workers in Gaza strip. The instrument used to assess job satisfaction was a new job satisfaction questionnaire that consists of 48 questions from 13 facets of job satisfaction. It's developed by adding some necessary questions to an existent questionnaire based on Spector's Job Satisfaction Survey (JSS). Using a 5-point Likert-type format, responses ranged from strongly disagree to strongly agree. The Statistical Program for the Social Sciences (SPSS) version 26.0 for Windows was used for the statistical analysis of data collected via the satisfaction survey from 300 civil engineers and construction workers. Results of the study indicate that according to the thirteen job dimensions, employees were dissatisfied with seven aspects of their jobs (pay, promotions, fringe benefits, contingent rewards, operating conditions, job security and working conditions), satisfied with five aspects (supervision, co-workers, nature of work, autonomy and communication) and in terms of (growth/development) factor, they indicated that they did not know the answer to the questions or had no idea. The findings of job satisfaction relationship testing with each demographic variable concluded that the demographic variables had a statistically significant influence on the level of job satisfaction of some job fields, while had no effect on others. Finally, the management of construction firms should follow policies and methods of implementation which are proportional to the engineers' characteristics and needs. They should also concentrate on enhancing job facets and designing appropriate programs to provide better working conditions for the employees. This will raise the level of job satisfaction and improve productivity.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2328
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAhElJq4kDh5lfg4HJJm0MLt_MjHpxqt2MCddJVId0Nzk
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.