Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2297
Title: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİK SPOR ÜRÜNLERİ KULLANIM ALGISI ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Other Titles: WEARABLE TECHNOLOGICAL SPORTS PRODUCTS PERCEPTION SCALE: A SCALE ADAPTATION STUDY
Authors: Yüce, Arif
Aydoğdu, Volkan
Katırcı, Hakan
Yüce, Sevda Gökçe
Issue Date: 2020
Abstract: Bu araştırmanın amacı, orijinal formu İngilizce olarak Song, J., Kim, J. ve Cho, K. (2018) tarafından geliştirilen Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmanın örneklemini giyilebilir teknolojik spor ürünü kullanan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 550 kişi oluşturmaktadır. Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği’nin orijinali 5’li likert tipi 31 madde ve 9 alt boyuttan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucu açıklanan varyans değeri %64,9 olarak tespit edilen ölçeğin, Türkçe formunun 30 maddeli ve 6 faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik katsayıları ise 0.77-0.87 aralığında değişmektedir. Sonuç olarak elde edilen veriler kapsamında Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.
The purpose of this study is to adapt the Wearable Technological Sports Products Perception Scale, original developed in English by Song, J., Kim, J., and Cho, K. (2018), to Turkish and conduct the reliability and validity studies. The sample of the study is five hundred fifty people who use wearable technological sports products and participate voluntarily in the study. The original Wearable Technological Sports Products Perception Scale is a five point likert scale and includes thirty-one items and nine sub-dimensions. As a result of exploratory and confirmatory factor analyzes, it was found that the Turkish version of the scale supported the 30 item and 6 factor structure. The reliability coefficients of the subscales of the scale vary between 0.77- 0.87. As a result of the data obtained, it can be stated that the Turkish form of Wearable Technological Sports Products Perception Scale is a valid and reliable measurement tool.
URI: https://doi.org/10.33689/spormetre.681835
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVME16VTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2297
ISSN: 1304-284X
2717-6347
Appears in Collections:Spor Yöneticiliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.