Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/229
Title: İç teğet ve gergonne noktası bulanık sıralamaya dayalı sezgisel bulanık hipotez testleri
Other Titles: Incircle and gergonne point fuzzy ranking based intuitionistic fuzzy hypothesis testing
Authors: Şentürk, Sevil
Kahraman, Cengiz
Atalık, Gültekin
Keywords: İstatistik
Statistics
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Belirsizliği tanımlamada kullanılan teorilerden biri olan sezgisel bulanık küme teorisi, gerçek hayattaki belirsizlikleri modellemede oldukça başarılıdır. İstatistik teorisi ile sezgisel bulanık küme teorilerinin birleşmesiyle ortaya çıkan yöntemler, klasik yöntemlerin varsayımlarının sağlanamadığı durumlarda oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu tez çalışmasında, sezgisel bulanık küme teorisi ve klasik hipotez testlerinin temel kavramları verilerek, bazı anakütle parametreleri için hem verilerin hem de hipotezlerin üçgen sezgisel bulanık sayılar olduğu durumlarda sezgisel bulanık hipotez testlerinin teorik yapısı verilmiştir. Ayrıca hipotezlerin testinde kullanılmak üzere iki yeni üçgen sezgisel bulanık sıralama yöntemi önerilmiştir. Önerilen sıralama yöntemlerinin geçerliliğini göstermek için çeşitli uygulamalar yapılmış ve önerilen yöntemlerin iyi performans gösterdiği sonucuna varılmıştır. Sezgisel bulanık hipotez testlerinin uygulanabilirliği çeşitli veri setleri üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bulanık sayıları kesin sayılara dönüştürmeden bilgi kaybının önüne geçmek isteyen araştırmacılara alternatif bir yöntem sunulmuştur.
Intuitionistic fuzzy sets theory, one of the theories used to model uncertainty, is quite succesfull in modeling real life uncertainities. The methods that are combination of intuitionistic fuzzy set and statistics theory give remarkably good results in cases where the assumptions of classical methods can not be provided. In this thesis, the basic concept of intuitonistic fuzzy set theory and classical hypothesis testing are given and the theoretical structure of intuitionistic fuzzy hypothesis testing where both data and hypothesis are triangular intuitionistic fuzzy numbers are defined for some population parameters. Also, two new triangular intuitionistic fuzzy ranking method are presented to be used in testing the proposed hypothesis. Numerous applications are conducted to demonstrate the validity of the proposed ranking methods. It is concluded that the proposed ranking methods perform well. The applicability of the intuitionistic fuzzy hypothesis testing is demonstrated on several data sets. According to results, an alternative method is presented to the researchers who want to prevent loss of information without converting fuzzy numbers to crisp numbers.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtOYAj6qeaq1kuLl_78BVXgTQmRUHRRwpwWvOZqE1idf6
https://hdl.handle.net/20.500.13087/229
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.