Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2229
Title: KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK
Other Titles: RE-THINKING NATIONAL FASHION AT THE INTERSECTION OF CULTURE AND INDUSTRY
Authors: Özüdoğru, Şakir
Yüksel, A.
Issue Date: 2020
Abstract: Tekstil ve konfeksiyon endüstrisi pek çok gelişmekte olan ülke için lokomotif endüstrilerden biridir. Ancak uluslararası pazardakiyoğun rekabet ortamı, ülkeleri katma değeri yüksek ürünler üretmeye ve bu ürünleri uluslararası arenada görünür kılmayazorlamaktadır. Bu uğurda geliştirilen stratejilerden biri de tekstil ve konfeksiyon endüstrisini nitel bakımdan geliştirerekkatma değeri yüksek moda ürünleri üretmektir. Böylece ülkeler bir yandan ihracatlarını arttırmayı öte yandan da ülkeninyaratıcı ve yenilikçi gücünü dünyaya göstermeyi hedeflemektedir. Sözü edilen stratejinin can damarı ulusal bir tekstil ve modaplanı çerçevesinde eşgüdümlü uygulamalar aracılığıyla ulusal bir moda kimliği inşa etmekte yatmaktadır. İkinci Dünya Savaşısonrasında Fransız modasının üstünlüğüne meydan okuyan İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere1990’lardan günümüze Japonya, Belçika, Brezilya, Çin gibi ülkeler benzer bir stratejiyi farklı taktiklerle uygulamaktadır. Buçalışmanın amacı kültür ve endüstrinin ara kesitinde yer alan ulusal moda kavramını Fransız, İtalyan, İngiliz ve Amerikan modasistemlerinin özgün yapılanmaları içinde inceleyerek kavramın önemini ortaya koymaktır.
The textile and apparel industry is a locomotive industry for lots of developing countries. However, high competitiveness in the international market forces national industries to produce value-added products and make them preferable to international buyers. To realistically achieve this goal, one of the common strategies employed is upgrading the textile and apparel industry into a value creation industry to produce value-added fashion products. In this way, national industries aim to give rise to export and show the creativeness and innovativeness of their countries to the world. The vital point of this strategy lies in constructing a national fashion identity in the frame of a national textile and fashion plan. Particularly Italy, the United States, and the United Kingdom that challenged the superiority of French fashion after World War II and, from the 1990s to today, countries like Japan, Belgium, Brazil, and China employ a similar strategy with different tactics. This study aims to interrogate the concept of national fashion with examples of French, Italian, British, and American fashion systems at the intersection of culture and industry.
URI: https://doi.org/10.30794/pausbed.666305
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2229
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/453734
ISSN: 1308-2922
2147-6985
Appears in Collections:Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.