Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2190
Title: Cognitive, Affective and Behavioral Investigation of Turkish People’s Attitudes Towards the COVID-19 Pandemic Quarantine Process
Other Titles: Türk Halkının COVID-19 Pandemisi Karantina Sürecine Yönelik Tutumlarının Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal Boyutta İncelenmesi
Authors: Tunca, Berkalp
Özgören, Ece
Berk, İhsan
İpek, Buket
Demir, Mustafa
Fermancı, Nefise
Issue Date: 2021
Abstract: Aim: The aim of study is to determine the attitude of the Turkish people (in cognitive, affective and behavioral dimensions) and the factors affectingthis attitude during the coronavirus epidemic that has affected the whole world since December 2019.Materials and Methods: The data collected by a scale were modeled with explanatory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA)and structural equation modeling (SEM), and the effects of the dimensions and the importance of the effective items in each dimension weredetermined.Results: 61.4% of the participants were male and 65.4% were under the age of 40 years. Individuals’ “questioning their purpose of coming to lifeagain” and “desire of being more sensitive to the events around them than in the past” were found to be significant, respectively. Other resultsobtained from the study are given in the relevant tables and figures.Conclusion: It was determined that the affective dimension had the highest effect on the results of EFA, CFA and SEM analyses, which wereeffective in examining the attitudes of individuals towards an event with these sub-dimensions.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Aralık 2019’dan beri tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süresince Türk halkının sergilediği tutumu (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarda) ve bu tutum üzerinde etkili olan etmenleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bir ölçek aracılığı ile derlenen veriler açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile modellenerek, boyutlar arası ilişkiler ile her bir boyutta etkili olan maddelerin önemleri belirlenmiştir. Bulgular: Katılımcıların %61,4’ü erkek ve %65,4’ü 40 yaş altıdır. Bireylerin tutumlarını açıklayan alt boyutlardan davranışsal boyut üzerinde bireylerin ekonomik tedbirlere vereceği önemin en etkili değişken olduğu, bilişsel ve duyuşsal boyutlarda ise sırası ile bireylerin hayata geliş amaçlarını tekrar sorgulamaları ve çevrelerindeki olaylara karşı geçmiştekinden daha duyarlı olacaklarının önemi anlamlı bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlar ilgili tablo ve şekillerde verilmiştir. Sonuç: Bireylerin bir olaya karşı olan tutumlarının bu alt boyutlar ile incelenmesi noktasında etkili olan istatistiksel yöntemlerden AFA, DFA ve YEM analizi sonuçlarında duyuşsal boyutun etkisinin en yüksek olduğu belirlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.4274/nkmj.galenos.2021.91885
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2190
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/451062
ISSN: 2587-0262
2587-0262
Appears in Collections:İstatistik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.