Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2077
Title: Ani (flaş) ısıtma yöntemi ile aktif karbon üretimi, karakterizasyonu ve antibiyotik gideriminde kullanımı
Other Titles: Activated carbon production via flash heating method, characterization and its use in antibiotic removal
Authors: Kılıç, Murat
Yurtay, Aygül
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Aktif karbon
Biyokütle
Ani ısıtma
Karakterizasyon
Antibiyotik adsorpsiyonu
Activated carbon
Biomass
Flash heating
Characterization
Antibiotic adsorption
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Modern toplumun gelişmesiyle birlikte hızla büyüyen üretimde aktif karbondan yararlanılması, özellikle 20.yy'ın ikinci yarısında, çevresel düzenlemeler, temiz gaz uygulamaları, hava kalite kontrolü, su kirliliği ve enerji depolanmasına bağlı olarak artmıştır. Aktif karbonun birçok alanda kullanılmaya başlanması, büyük çapta üretimi için pratik, yenilikçi alternatif ısıtma yöntemlerine olan gerekliliği ortaya koymuştur. Bu çalışmada, farklı biyokütle atıkları kullanılarak ani (flaş) ısıtma yöntemiyle aktif karbon üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürünlerin karakterizasyonları yapılıp yavaş ısıtma yöntemiyle üretilen aktif karbonlarla karşılaştırılmış ve uygulanan ani (flaş) ısıtma yönteminin aktif karbon özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. Ani ısıtma yöntemiyle üretilen aktif karbonlar, sulu çözeltiden metronidazol ve amoksisilin antibiyotiklerinin gideriminde adsorbent olarak kullanılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, ani (flaş) ısıtma yöntemiyle yüzey alanı ve mikrogözenekliliği yüksek aktif karbonlar, daha kısa sürede, düşük maliyette elde edilmiştir. Antibiyotik gideriminde kullanılan aktif karbonların atık sulardan ağır metal gideriminde, kozmetik ya da temizlik ürünlerinde, süperkapasitörlerde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler:
The use of activated carbon in the rapidly growing production with the development of modern society increased especially in the second half of the 20th century due to environmental regulations, clean gas applications, air quality control, water pollution and energy storage. The usage of activated carbon in many areas has demonstrated the need for practical, innovative alternative heating methods for large scale production. In this study, activated carbon was produced by flash heating method using different biomass waste. The characterization of the products was made, compared with the activated carbons produced by the slow heating method, and the effects of the applied flash method on the activated carbon properties were examined. Activated carbons produced by flash heating method have been used as adsorbents in the removal of antibiotics of metronidazole and amoxicillin from the aqueous solution. When the results were evaluated, activated carbons with high surface area and microporosity were obtained by flash heating method in a shorter time and at low cost. It was concluded that the activated carbons used in antibiotic removal can be also used in heavy metal removal from waste water, cosmetic, supercapasitors or cleaning products. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHyZicf3ui-xS2q5feRNVXCi9nd7zlOHASbUwlOlFRPRI
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2077
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.