Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2061
Title: Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin–Radushkevich isotherms studies removal of silver from aqueous solution by the Mint extract
Other Titles: Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich isotherms araştırmaları, Nane ektraktı ile gümüşün sulu çözeltiden biyosorpsiyonu
Authors: Yücel, Mine
Yücel, Ersin
Keywords: Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Biyoloji
Ekoloji
Issue Date: 2019
Abstract: At this study, it is aiming to biosorption of the silver from low contentration leach solution that is extracted from the hydrometalurgical processes and the waste solution which includes silver ions by using the mint (Mentha x piperita) extracts. With the help of biological processes, it is also aimed to clean the waste water that is polluted with silver ions. The study was actualized under four main title as preparing the biosorbent, preparing the adsorbent, making the biosorption experiments and interpret the findings. In order to analyze the balance properties at removing the silver ions from the liquid solutions, Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich isotherms are used. As a result of the performed statistical assessments, the highest correlation coefficient is obtained from Temkin isotherm (R2= 0,9736). It is followed by Dubinin-Radushkevich (R2= 0,9665), Langmuir (R2= 0,9174) and Freundlich (R2= 0,9163) respectively. It is determined that the mint extract bond the silver ion with %99.48 efficiency. Per these results, it is seen that the mint extract shows high biosorption capasity for silver ions and it has usage potential for immobilisation the silver from waste solutions. The results of the experiments shows that it is possible to recycle the silver ions that is in leach solutions or wastes which are considered economic lost by using mint extract. Also, since the silver is an important pollutant factor in solutions, it is determined that mint can be used as full natural cleaning method the industrial wastes that come out from ore processing.
Bu çalışmada Nane (Mentha x piperita) bitkisinden elde edilen ekstraklar kullanılarak cevher işleyen hidrometalurjik proseslerden çıkan düşük konsantrasyonlu liç çözeltileri ile gümüş iyonları içeren atık çözeltilerden gümüşün biyosorpsiyonu amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma konusu olan gümüş iyonları ile kirlenmiş atık suların biyolojik prosesler yardımıyla temizlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma biyosorbentin hazırlanması, adsorbat hazırlanması, biyosorpsiyon deneylerinin yapılması ve bulguların yorumlanması olmak üzere dört ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Gümüş iyonlarının sıvı çözeltiden uzaklaştırmasında denge özelliklerini analiz etmek için Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich izotermleri kullanılmıştır. Yapılan istatiksel değerlendirmeler sonunda en yüksek korelasyon katsayısı Temkin izoterminden (R2= 0,9736) elde edilmiştir. Temkin modelini, Dubinin-Radushkevich (R 2= 0,9665), Langmuir (R2= 0,9174) ve Freundlich (R2= 0,9163) ve modelleri izlemektedir. Nane ekstraktninı sıvı çözeltiden Gümüş iyonları %99,48 verim düzeyinde bağladığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Nane ekstraktının, gümüş iyonları için yüksek biyosorpsiyon kapasitesi göstermekte olup, gümüşün kirli çözeltilerden immobilizasyonu için kullanılabilme potansiyeli taşımaktadır. Yapılan deneyler sonunda, liç çözeltilerinde veya atıklarda bulunan ve ekonomik kayıp olarak nitelenen gümüş ionlarının Nane ekstraktı ile geri kazanımının mümkün olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sıvı çözeltilerde bulunan gümüş önemli bir kirlilik unsuru olduğundan, cevher işleme süreçlerinde ortaya çıkan endüstriyel atıkların temizlenmesinde tamamen doğal biyolojik bir yöntem olarak nanenin kullanılabileceği saptanmıştır.
URI: https://doi.org/10.5505/biodicon.2019.35220
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFNE5EWTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2061
ISSN: 1308-5301
1308-8084
Appears in Collections:İstatistik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.