Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2013
Title: Sürdürülebilir mimari tasarım: Az katlı konutlarda esnek bir tasarım modeli
Other Titles: Sustainable architectural design: A flexible design model in low-rise houses
Authors: Tokman, Leyla Yekdane
Yılmaz, Halil
Keywords: Mimarlık
Architecture
Esneklik
Flexibility
Konut
Dwelling house
Konut sertifikaları
Housing certificates
Sürdürülebilirlik
Sustainability
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapı yaşam döngüsü sürecinde değişen kullanıcı ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek aynı zamanda enerji, kaynak, maliyet, geri dönüşüm sağlayabilecek esnek sürdürülebilir konutlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde az katlı konutlarda sürdürülebilirlik ve esnekliği bir arada ele alan çalışma sayısının kısıtlı olması bu araştırmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda kullanıcı ve ihtiyaçlarının karşılanması bakımından sürdürülebilirlik ve esnekliğin bir arada olması gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle mimarlıkta, dünyanın sınırlı kaynaklarıyla dengeli bir tasarım ve üretim yaklaşımı öneren, çevresel/ekonomik/sosyal yönden sürdürülebilen, değişen kullanıcı ve gereksinimlerini karşılayabilen, esnek sürdürülebilir az katlı konut tasarım modeli tripodu bağlamında tasarım ölçütleri net bir biçimde ortaya konulmalıdır. Çalışma genel olarak üç aşamada gerçekleşmiş olup, birinci aşamada yerli ve yabancı yayınlar incelenmiş, ikinci aşamada LEED, BREEAM ve DGNB sertifika sistemleri ölçütleri ile esneklik ölçütleri ilişkileri değerlendirilmiş ve sertifika sistemlerinden birisine sahip veya yarışma projesi olan esnek sürdürülebilir az katlı konut örnekleri irdelenerek araştırma bulguları elde edilmiştir. Son aşamada ise elde edilen bulgular değerlendirilerek az katlı konutlar için sürdürülebilirlik ve esneklik ölçütleri belirlenmiş ve model önerisinde bulunulmuştur. Çalışma, esnek sürdürülebilir az katlı konutlar bağlamında yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil etmesi bakımından önemlidir.
Flexible sustainable residences that can meet the changing users and needs during the building life cycle process, as well as provide energy, resources, cost and recycling are needed. When the studies are examined, the limited number of studies dealing with sustainability and flexibility in low-rise houses made this research necessary. In this context, it has become necessary to combine sustainability and flexibility in terms of meeting the users and their needs. Therefore, in the context of the flexible sustainable low-rise housing design model tripod that offers a balanced design and production approach with limited resources of the world, can be sustained environmentally/economically/socially, can meet changing users and needs, design criteria should be clearly defined. The study took place in three stages in general, the domestic and foreign publications were examined in the first stage, the relationship between the LEED, BREEAM and DGNB certification systems criteria and flexibility criteria were evaluated in the second stage, and the research findings were obtained by examining flexible sustainable low-rise housing samples that have one of the certificate systems or are a competition project. At the last stage, the findings obtained were evaluated, and the criteria for sustainability and flexibility were determined for low-rise houses and the model was proposed. The study is important as it provides a source for the works to be carried out in the context of flexible sustainable low-rise housing.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtPbTVuaWeH6Pui7eiJAMtoK3blzK9iPjkXn_jrHMxGgx
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2013
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.