Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1992
Title: Retro Temelli Ramazan Etkinlikleri: Nostalji Eğilimi, Akış Deneyimi, Etkinlik Tatmini, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Mutluluk Arasındaki İlişki
Other Titles: Retro-based Ramadan Activities: The Relationship among Nostalgia Proneness, Flow Experience, Activity Satisfaction, Leisure Satisfaction, Life Satisfaction and Happiness
Authors: Yetim, Gözde
Hastürk, Günnur
Argan, Metin
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Ramazan etkinlikleri bağlamında nostalji eğilimi faktörlerini ortaya koyarak, bu faktörlerin katılım davranışları ve demografik özelliklere göre farklılaşma durumunu ve akış deneyimi, etkinlik tatmini, boş zaman tatmini, yaşam tatmini ve mutluluk üzerindeki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda araştırma, kolayda örnekleme yöntemi ile Eskişehir Özdilek Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılan 228 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS23 programında analiz edilmiştir. Faktör analizinde; nostalji eğilimine ilişkin kişisel nostalji, hatıra duyumsama, geçmiş özlemi, canlandırılmış nostalji ve kaçış olarak beş faktör ortaya çıkmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda, nostalji eğilimi faktörlerinin etkinlik tatmini, boş zaman tatmini ve yaşam tatmini üzerinde bir etkisi olduğu görülürken, akış deneyimi ve mutluluk üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, faktörlerin farklılaşma durumlarına ilişkin t-testi ve ANOVA'dan yararlanılmıştır
The aim of this study is to examine the factors of nostalgia proneness in the context of Ramadan activities and to examine the differentiation status of these factors according to demographic characteristics and their impact on flow experience, activity satisfaction, leisure satisfaction, life satisfaction and happiness. In this direction, the re-search was carried out with 228 people participating in the Ramadan activities organized by Eskisehir Ozdilek Shopping Center with convenience sampling method. The obtained data were analyzed in the SPSS23 program. In the factor analysis, five factors have emerged; personal nostalgia, memory sensation, past longing, virtual nostalgia and escape. As a result of the regression analysis, it was found that the factors of nostalgia proneness had an effect on activity satisfaction, leisure satisfaction and life satisfaction while it did not have any effect on flow experience and happiness. In addition, the t-test and the ANOVA on the differentiation of the factors were used.
URI: https://doi.org/10.18506/anemon.613816
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE5EZzJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1992
ISSN: 2147-7655
2149-4622
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.