Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1972
Title: Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki
Other Titles: The Relationship Between Scientific Publications with Policies and Plans in the Field of Railway Transport in Turkey
Authors: Yavuz, Nevin
Yüksek, Gökçe
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan demir yolu ulaştırması ile ilgili makalelerin profilini ortaya koymak, bu makalelerin demir yolu ulaştırması politika ve planlarının belirlenmesindeki rolünü tespit etmektir. Çalışmada ULAKBİM veri tabanında yer alan demir yolu ulaştırması konulu makaleler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmada elde edilen veriler, demiryolu ulaştırması ile ilgili kalkınma planları ve stratejik planlar ile karşılaştırılmıştır. ULAKBİM’ de yayınlanan demir yolu ulaştırması konulu makaleler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 1994-2017 yılları arasında ULAKBİM’ de yayımlanan ve ulaşılabilen 120 makale oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre 2003 yılından sonra makale sayılarında ve makale konularında artış gerçekleştiği ancak makale konuları içerisinde turizm ulaştırması ile doğrudan ilişkili makalelerin olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte kalkınma planları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı stratejik planları ve TCDD stratejik planlarının amaçlarının belirlenmesinde yayımlanan bilimsel makalelerin etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.
The aim of this study are the profiles of the articles on railway transportation and determining the role of all scientific publications made in Turkey on railway transportation, in the determination of railway transportation policies and plans. In the study, articles about the railway transportation in the ULAKBİM database were examined by a bibliometric analysis method. In addition, the data obtained in the study is compared with the development plans and strategic plans related to railway transportation. Articles on railway transportation published in ULAKBİM constitute the universe of the research. The sample of the research consists of 120 articles published in ULAKBİM between 1994-2017. According to the research findings, it has been observed that there has been an increase in the number of articles and in the topic ofthe article after 2003, but there are no articles directly relatedto tourismtransportation within the article topics. In addition, it has been observed that the impact of the scientific articles published in determining the objectives of the development plans, the Ministry of Transport and Infrastructure strategic plans and TCDD strategic plans are negligible
URI: https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.453
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJeU1EazFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1972
ISSN: 2587-0890
2587-0890
Appears in Collections:Kimya Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.