Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1949
Title: Gliserolün katalitik termokimyasal dönüşümü ile hidrojence zengin gaz üretimi
Other Titles: Hydrogen-rich gas production by the catalytic thermochemical conversion of glycerol
Authors: Ayas, Nezihe
Yalçınsoy, Özgen
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, ticari gliserol ve mikroalg yağının transesterleşmesi ile elde edilen gliserolün sürekli akışlı reaktörde katalitik buhar reformingi ile hidrojence zengin gaz ürün elde edilmiştir. Buhar reformingi işleminde kullanılan Ni/Al2O3, Ni/MgO, Ni-Mg/Al2O3 katalizörleri, farklı yükleme oranlarında ve emdirme yöntemi ile sentezlenmiştir. Katalizörlerin karakterizasyonu XRF (X-Işını Floresans Spektrometresi), XRD (X-Işını Difraktometresi), TGA (Termogravimetrik Analiz), FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi), SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ve BET (Brunauer-Emmett-Teller) analizleri ile belirlenmiştir. Buhar reformingi işleminde, katalizör türü (Ni/Al2O3, Ni/MgO, Ni-Mg/Al2O3), sıcaklık (600, 650 ve 700ºC) ve gliserol/su oranının (1:1, 1:3, 1:6) hidrojen verimine etkisi incelenmiştir. En yüksek H2 verimine (ticari gliserolden: 20,68 mol H2/kg gliserol, mikroalg yağından: 13,17 mol H2/kg gliserol) %30 Ni/Al2O3 katalizör varlığında, 650ºC reaksiyon sıcaklığında ve 1:3 gliserol/su oranında ulaşılmıştır.
In this study, hydrogen rich gas product was obtained by catalytic steam reforming of glycerol obtained by transesterification of commercial glycerol and microalgae oil in a continuous flow reactor. Ni/Al2O3, Ni/MgO, Ni-Mg/Al2O3 catalysts used in the steam reforming process were synthesized with different loading rates using impregnation method. Catalysts were characterized using XRD (X-Ray Diffractometer), XRF (X-Ray Fluorescence Spectrometer), SEM (Scanning Electron Microscope), BET (Brunauer-Emmett-Teller), TGA (Thermogravimetric Analysis) and FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), techniques. The effect of reaction parameters such as the catalyst type (Ni/Al2O3, Ni/MgO, Ni-Mg/Al2O3), temperature (600, 650 and 700ºC) and glycerol/water ratio (1:1, 1:3, 1:6) on the hydrogen yield was investigated. In the steam reforming process, the catalyst type (Ni/Al2O3, Ni/MgO, Ni-Mg/Al2O3), temperature (600, 650 and 700ºC) and glycerol/water ratio (1: 1, 1: 3, 1: 6) are its effect has been studied. The highest H2 yield (from commercial glycerol: 20.68 mol H2/kg glycerol, from microalgae oil: 13.17 mol H2/kg glycerol) was achieved in the presence of 30% Ni/Al2O3 catalyst, at a reaction temperature of 650°C and a ratio of 1:3 glycerol/water.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtNMDeZ_5sr7gnLCopVXU0vgnmpPwKXzjSahkJPMMHJI9
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1949
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.