Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1906
Title: İstatistiksel öğrenmede doğrusal sınıflandırma teknikleri ve diyabet verisi üzerine bir uygulama
Other Titles: Linear classification techniques in statistical learning and an application to diabetes data
Authors: Peker, Kadir Özgür
Uylu, Gizem
Keywords: İstatistik
Statistics
İstatistiksel öğrenme
Diskriminant analizi
Lojistik regresyon analizi
Sınıflandırma
Statistical learning
Discriminant analysis
Logistic regression analysis
Classification
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde kaydedilen teknolojik gelişmelere paralel olarak, veri madenciliği, istatistiksel öğrenme ve makine öğrenme gibi konulara olan ilgi giderek artmaktadır. Özellikle mühendislik ve sağlık bilimleri ile finans ve endüstri gibi alanlarda istatistiksel öğrenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle istatistiksel öğrenme teorisine ilişkin genel bilgiler verilmiş, ardından istatistiksel sınıflandırma analizlerinden olan diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizine ait teorik bilgiler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak elde edilen modellerin sınıflandırma sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Kurulan bu modeller yardımıyla, bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişimlerin yanıt değişkenini nasıl etkilediğine ilişkin yorum yapılabilmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamada, 21-81 yaş aralığındaki 768 adet Pima Yerlisi kadın bireye ait veriler kullanılmıştır. Bu veriler için kurulan diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizi modellerinin sınıflandırma başarıları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler:
In parallel with current technological developments, interest in topics such as data mining, statistical learning and machine learning is gradually increasing. Statistical learning plays an important role particularly in areas such as engineering and health sciences with finance and industry. In this study, firstly general information about statistical learning theory is given and then the theoretical information about discriminant analysis and logistic regression analysis which are the statistical classification methods are examined in detail. It is aimed to compare the classification results of the models obtained using these methods. It can be interpreted how the changes in the independent variables affect the response variable by means of these models. Data set of 768 Pima Native female individuals aged 21-81 years are used in the application which is performed for the purpose of the study. The classification successes of the models for discriminant and logistic regression analysis, which are set up for this data set, are evaluated and the results are interpreted. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHy1mLVBVMXcaEONKvY3cc1NbSgwd0PBVYgAQ8J8fKGaj
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1906
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.