Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1889
Title: Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri Kısa Formunun Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenirliliği
Other Titles: The Validity and Reliability of the Short Form of the Physical Self-Description Questionnaire Among Adolescents
Authors: Urfa, Osman
Yıldızer, Günay
Aşçı, Fevziye Hülya
Çağlar, Emine
Miçooğulları, Bülent Okan
Keywords: Spor Bilimleri
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Beşeri Bilimler
Issue Date: 2019
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri kısa formunun (KFTEK) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirliliğinin ergenlerde test edilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma iki çalışmadan oluşmaktadır. Birinci çalışmada envanterin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş, yakınsak ve ıraksak geçerliliği ise Çıkarılmış Ortalama Varyans (AVE) ve Birleşik Güvenirlilik (CR) değerleri ile incelenmiştir. Envanterin güvenirliliği için iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise envanterin cinsiyete göre ölçüm değişmezliği çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Birinci çalışmaya 12-18 yaş aralığında, 233 kız (xyaş= 14,33±1,56), 91 erkek (xyaş= 14,67±1,59) olmak üzere 324 ergen (xyaş= 14,42±1,57); ikinci çalışmaya ise 12-19 yaş aralığında, 720 kız (xyaş=15,44±1,03), 929 erkek (xyaş= 15,35±1,45) toplam 1.649 ergen (xyaş= 15,39±1,28) katılmıştır. Bulgular: Birinci çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör analizinde kabul edilebilir uyum değerlerine ulaşılırken, AVE ve CR değerleri de kabul edilebilir sınırlardadır. Envanterin alt boyutlarına ait iç tutarlık katsayısı ise 0,73 (Kendine güven) ile 0,93 (Spor yeteneği) arasındadır. İkinci çalışmada yapılan çoklu grup doğrulayıcı faktör analizinde ise envanterin cinsiyet değişkenine göre biçimsel, zayıf, güçlü ve katı değişmezliği sağladığı görülmüştür. Sonuç: Tüm bu bulgular neticesinde KFTE-K, yapı geçerliliği, yakınsak, ıraksak geçerlilik, güvenirlilik ve cinsiyetlere göre ölçüm değişmezliği sağlamaktadır. Envanterin fiziksel benlik algısı ve genel benlik algısı ile ilgili yapılan araştırmalarda kullanmak için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Objective: The purpose of this study was to test the reliability and validity of Turkish version of Physical Self-Description Questionnaire Short Form (PSDQ-S) for adolescents. The research consists of two separate studies. Material and Methods: In the first study, the construct validity of the scale was examined by confirmatory factor analysis and its convergent and discriminant validity was also examined by Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR) values. The internal consistency coefficient was calculated for the reliability of the scale. In the second study, measurement invariance of the scale with regard to gender was examined by multiple-group confirmatory factor analysis. Two hundred thirty-three females (Mage= 14.33±1.56) and 91 males (Mage= 14.67±1.59), totally 324 adolescents (Mage= 14.42±1.57) voluntarily participated in the first study and 720 females (Mage= 15.44±1.03) and 929 males (Mage= 15.35±1.45), totally 1.649 adolescents (Mage= 15.39±1.28) participated in the second study. Results: Confirmatory factor analysis, AVE and CR values were found within acceptable limits in the first study. The internal consistency of the subscales ranged between 0.73 (Self Confidence subscale) and 0.93 (Sport Ability subscales). In the second study, multiple-group confirmatory factor analysis showed that the scale provided configural, weak, strong and strict invariance according to gender variable. Conclusion: As a result, PSDQ-S Turkish form provides the construct validity, convergent and discriminant validity, measurement invariance with regard to gender variable and reliability. It can be said that the scale is a valid and reliable measurement tool for use researches related to physical self and general self.
URI: https://doi.org/10.5336/sportsci.2019-66687
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNM09URTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1889
ISSN: 1308-0938
2146-8885
Appears in Collections:Antrenörlük Eğitimi Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.