Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/187
Title: Aromatik schiff bazı türevlerinin sentezlenmesi, yapılarının spektroskopik ve teorik yöntemlerle incelenmesi
Other Titles: Synthesis of aromatic schiff base derivatives this investigation of structures by spectroscopic and theorti?cal methods
Authors: Aydın, Türkay Aytekin
Aratan, Burak
Keywords: Fizik ve Fizik Mühendisliği
Physics and Physics Engineering
Schif Bazı
IR
NMR
UV-Vis
DFT
B3YLP
HOMO
LUMO
Schiff Base
IR
NMR
UV-Vis
DFT
B3YLP
HOMO
LUMO
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, aldehit olarak salisilaldehit, amin olarak 4-bromoanilin, 4-aminofenol, 4-metoksianilin, 4- aminoasetofenon, 2-nitroanilin, 4-aminobenzonitrile kullanılarak altı farklı Schiff bazı türevi sentezlenmiştir. Sentezlenen Schiff bazı türevleri İnfrared, Nükleer Manyetik Rezonans, Ultraviyole-Görünür Bölge spektroskopileri ile deneysel olarak incelenmiştir. ChemOffice 2015, ChemAxon MarvinSketch ve Gaussian 09W paket programları kullanılarak teorik hesaplamaları yapılmış, elde edilen bulgular, deneysel gözlem sonuçları ile kıyaslanmıştır. Anahtar Kelimeler:
In this study, six different Schiff base ligands were synthesized using salicylaldehyde as aldehyde and 4-bromoaniline, 4-aminophenol, 4-methoxyaniline, 4-aminoacetophenone, 2-nitroaniline, 4-aminobenzonitrile, as amine. The synthesized Schiff base derivatives were examined experimentally by Infrared, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible Spectroscopy. ChemOffice 2015, ChemAxon MarvinSketch and Gaussian 09W package programs were used for the theoretical calculations and the findings were compared with the experimental observation results. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH8oHJDymw49exjYIcx9RYj8b8It67UhLDaZIcXkD4llY
https://hdl.handle.net/20.500.13087/187
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.