Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1859
Title: Coğrafi bilgi teknolojileri ile internet tabanlı etkileşimli harita uygulaması: Eskişehir ili açık maden ocakları örneği
Other Titles: Interactive webmap design using geospatial technologies: Example of open pit mines in Eskişehir province
Authors: Uyguçgil, Hakan
Ulutak, Ecem
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Coğrafi bilgi sistemleri
Geographical information systems
Maden ocakları
Mine
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Gün geçtikçe teknolojisinin ilerlemesi, coğrafi bilgi teknolojilerini olumlu bir şekilde etkilemiştir. Bu ilerleme sayesinde, etkileşimli haritalar gelişerek, kullanıcıların istedikleri bilgiye daha hızlı ve daha kolay ulaşabilmelerini sağlamıştır. Bu çalışma kapsamında, Eskişehir il sınırları içerisinde bulunan açık maden ocakları kullanılarak, internet tabanlı etkileşimli harita geliştirilmiştir. Eskişehir ili açık maden ocakları bakımından önemli ve zengin bir yapıya sahiptir. Uygulama oluşturulurken maden saha bilgilerinden, maden rezerv bilgilerinden, MTA'nın web sitesinden ve MTA'nın açık kaynak kodlu web servisleri olan jeoloji formasyon, fay ve magmatik kayaç haritalarından yararlanılmıştır. Coğrafi bilgi teknolojileri kullanılarak, veriler düzenlenmiş ve ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, Eskişehir'e ait açık maden ocaklarının yer aldığı, maden ocaklarına ait detaylı bilgi içeren, kullanıcıların istediği zaman, istediği yerden, hızlı bir şekilde ulaşabildiği web tabanlı uygulama geliştirilmiştir. Bu çalışmanın internet tabanlı etkileşimli harita uygulamalarına katkı sağlayarak, örnek bir web tabanlı uygulama olması ve konu ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılması ön görülmektedir.
The advancement of technology has positively affected geographic information technologies. By means of this of advancement and developments in interactive maps respectively, to be able to access the information became faster and easier for users. Within the scope of this study, an internet based interactive map has been developed by using open mines in Eskişehir province. Eskişehir province has an important and rich structure in terms of open mines. The application was based on mine site information, mine reserve information, MTA website and MTA's open source web services, geology formation, fault and magmatic rock maps. Using geographic information technologies, the data was edited and associated. As a result, a web-based application including open mines of Eskişehir, containing detailed information about mines, which users can access anytime, anywhere, has been developed. This study contributes to the web based interactive map applications, it is foreseen to be a sample web based application and to be used in scientific studies related to the subject.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwJep7MmmTjwhfqn_lQ0qm_LRl-z1Dwjq0tCNi4u4oSCs
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1859
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.