Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1826
Title: B12 vitamininin kontrollü salınımı için nanolifler geliştirilmesi
Other Titles: Nanofiber for controlled release of B12 vitamin improving
Authors: Diltemiz, Sibel Emir
Turgut, Zeynep İdil
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, biyouyumlu polikaprolakton (PCL) ve jelatin (Gel) maddelerinin asetik asit/formik asit (9:1) çözücü karışımı ile hazırlanan çözeltileri aracılığıyla suda çözünebilen B12 vitamininin kontrollü salınımı incelenmiştir. Bu amaçla; PCL, PCL/Gel, PCL/Gel/B12, PCL/jelatin/jelatin nanopartikül (GelNP)/B12 nanolifleri elektroçekim yöntemi ile hazırlanmıştır. PCL/Gel ve PCL/Gel/B12 nanoliflerine suda çözünürlüğünü azaltmak amacıyla N-Hidroksi süksinimid (NHS) ve N-(3-Dimetilaminopropil)-N'-etil karbondiimid) (EDC) ile çapraz bağlama işlemi uygulanmıştır. Yüzey morfolojileri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiş, nanolif çapları ölçülmüştür. Nanoliflerin yapısal özellikleri Fourier Çevirimli İnfrared Spektroskopisi (FTIR) analizleri ile elde edilmiştir. Nanoliflerin kristalografileri X-ışını difraktometresi (XRD) cihazı ile yapılan analizler ile, yüzey ıslanabilirliği ise temas açısı ölçüm cihazı ile karakterize edilmiştir. Nanolif yapılarından ilaç etken maddesinin salınımı UV-görünür bölge spektroskopisi (UV-Vis) spektrofotometresi ile incelenmiştir. Nanoliflerden B12 vitamini salınımının 480 dakika boyunca devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca; ilaç salınımını kontrollü olarak azaltmak amacıyla jelatin nanopartikuller içerisine B12 vitamini ilave edilerek polikaprolakton ile hazırlanan nanolifler denenmiştir.
In this study, controlled release of water-soluble vitamin B12 has investigated by biocompatible polycaprolactone (PCL) and gelatin (Gel) materials via solutions prepared with acetic acid / formic acid (9: 1). For this purpose, PCL, PCL / Gel, PCL / Gel / B12, PCL / gelatin / gelatin nanoparticles (GelNP) / B12 nanofibers have prepared by electrospinning. N-Hydroxy succinimide (NHS) and N- (3-Dimethylaminopropyl) -N'-ethyl carbodiimide) (EDC) have cross-linked to reduce the water solubility of PCL / Gel and PCL / Gel / B12 nanofibers. Surface morphologies have been examined by scanning electron microscopy (SEM), and nanofibers diameters have measured. Structural properties of the nanofibers have been obtained by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analyses. The crystallographies and the surface wettability of the nanofibers have been characterized by X-ray diffractometer (XRD), and the contact angle meter, respectively. The release of the drug substance from the nanofiber structures has been examined by UV-vis spectroscopy (UV-vis). It has been determined that the release of Vitamin B12 from nanofiber continues for 480 minutes. In order to reduce drug release, nanoparticles prepared with polycaprolactone were examined by adding vitamin B12 to the gelatin nanoparticles.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYhdYZzQQZFK3aVj5_CAegkdFd5X-cyZxWFkxzknJZ1SX
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1826
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.