Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1792
Title: Igy saflaştırılması ve biyogörüntüleme ajanı olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Igy purification and evaluation as a bioimaging agent
Authors: Ersöz, Arzu
Toklu, Rukiye Didem
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Biyoteknoloji
Biotechnology
Tıbbi Biyoloji
Medical Biology
Hücre görüntüleme
Cell imaging
Teşhis-görüntüleme
Diagnostic imaging
Tıbbi görüntüleme
Medical imaging
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde biyolojik örneklerin görüntülenmesi, yaşam bilimlerinde moleküllerin, hücrelerin ve dokuların daha etkin bir biçimde analizi olarak kabul edilmektedir. Biyogörüntüleme teknolojisinin gelişimi, araştırmacıların örnekleri daha önce mümkün olmayan yollarla görselleştirmelerini ve ölçmelerini sağlamıştır. Görüntülemede nicel yöntemler ve görüntü analizindeki gelişmeler, bir teknoloji olarak görüntülemenin bilim dünyasına ne gibi katkılarda bulunabileceğini gözler önüne sermektedir. Yapılan tez çalışmasında, akciğer fibroblast hücreleri ile akciğer epitel karsinomu hücreleri arasındaki ayrımı kolaylaştıracak bir biyogörüntüleme yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmada, özgün bir yöntem olan "Aminoasit Dekore Edilmiş Işık Destekli Konjugasyon Yaklaşımı" (ANADOLUCA) metoduyla sentezlenmiş floresans özellikteki İridyum kompleksi, yüksek yükleme kapasitesi nedeniyle laponit kiline bağlanmıştır. Ayrıca; antikor yönlendirici olarak, tavuk yumurta sarısından saflaştırılan immünoglobulin Y (IgY) kullanılmıştır. Saflaştırılan IgY'nin, SDS-PAGE, UV-Vis spektroskopisi, FT-IR ve CD spektroskopisi analizleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. IgY'ye bağlı anti-transferrin antikor (ATAb) ile transferrinin etkileşimiyle kompleksin hücre içine girmesi sağlanarak floresans mikroskobunda görüntüleme yapılmıştır. Laponit ve İridyum (III) (Ir3+) kompleks için karakterizasyon çalışmaları FT-IR, Zeta boyut analizi, floresans spektroskopisi, SEM analizleriyle yapılmıştır. Son olarak floresans mikroskobuyla görüntüleme yapılarak kompleksin biyogörüntüleme ajanı olarak etkinliği gösterilmiştir.
Today, imaging of biological samples is accepted as a more effective analysis of molecules, cells, and tissues in life sciences. The development of bioimaging technology has enabled researchers to visualize and measure samples in ways that have not previously possible. Quantitative methods in imaging and advances in image analysis reveal the contribution of imaging as a technology to the scientific world. In the thesis study, a bioimaging method has been developed to facilitate the distinction between lung fibroblast cells and lung epithelial carcinoma cells. In the study, the fluorescence iridium complex synthesized by the unique method "AmiNoAcid (monomer) Decorated and Light Underpinning Conjugation Approach" (ANADOLUCA) method has been attached to laponite clay due to its high loading capacity. In addition, immunoglobulin Y (IgY) purified from chicken egg yolk has been used for the antibody orientation. Characterization of the purified IgY has been performed by SDS-PAGE, UV-Vis spectroscopy, FT-IR and CD spectroscopy analysis. The interaction of IgY bound Anti-Transferrin Antibody (ATAb) and transferrin has allowed the complex to enter the cell and imaging on a fluorescence microscope. Characterization studies for Laponite and Iridium (III) (Ir3+) complex have performed by FT-IR, Zeta size analysis, fluorescence spectroscopy, SEM analysis. Finally, the effectiveness of the complex has been demonstrated as a bioimaging agent by imaging with a fluorescence microscope.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtG4WswaY374gP813hZSlYdown1Vs_qo6btiRICauahmm
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1792
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.