Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1781
Title: Analysis of public healthcare policies to improve social utility using stochastic models
Other Titles: Hastanelere yönelik sağlık politikalarının toplumsal fayda açısından rassal modeller ile analizi
Authors: Kaya, Onur
Teymourifar, Aydın
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Sağlık Kurumları Yönetimi
Health Care Management
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Birçok sağlık sisteminde, farklı özelliklere sahip kamu ve özel hastaneler bir arada bulunmaktadır. Genelde, bu tür sistemlerde, devlet hastanelerinde ödemeler düşük olsa da, bekleme sürelerinin yüksek olması, hastaların algıladığı kalite seviyesini düşürür. Özel hastanelerde ise, ödemelerin yüksek olmasına rağmen, bekleme süreleri düşüktür ve dolayısıyla hastalar tarafından algılanan kalite düzeyi yüksektir. Bu durumda, daha dengeli bir sistem toplumsal açıdan daha faydalı olabilir. Fiyatlandırma politikaları, hastaların hastane seçimini etkilediğinden, sistemin bu durumu üzerinde göz ardı edilemez bir etkiye sahiptir. Özel hastanelerde daha düşük fiyat, daha fazla hastanın bu hastaneleri tercih etmelerine sebep olur. Böylelikle, hem devlet hastanelerindeki yoğunluk azalır hem de daha fazla kişi daha kaliteli hizmet alabilir. Tezin temel motivasyonu, benzer durumlar için daha dengeli ve sosyal açıdan daha yararlı bir sistem sağlamak amacıyla fiyatlandırma modelleri sunmaktır. Özel hastanelerdeki fiyatlar, devlet ile bu hastaneler arasındaki kontrat mekanizmalar esasında tanımlanır. Bu nedenle, bu tezde, devlet ile özel hastaneler arasındaki farklı sözleşme mekanizmalarının toplumsal fayda üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla benzetim ve analitik modeller kurulmuştur. Sayısal sonuçlar kısmında, Eskişehir bölgesindeki sağlık sistemine benzer olan parametreler kullanark, modeller arasında karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçlar devlet ile özel hastaneler arasındaki sözleşmelerin toplum için faydalı olduğu göstermektedir. Özellikle, gelire göre fiyatlandrıma politikası, dengeli ödemelere sebep olduğundan, hem bireyler hem de devlet açısından faydalı olabilir.
In many health systems, public and private hospitals with different characteristics co-exist. Generally, in such systems, although the payments are low in public hospitals, the high waiting times decrease the quality level perceived by patients. In private hospitals, although the payments are high, the waiting times are low and thus the quality level perceived by the patients is also high. In this case, a more balanced system can be socially beneficial. Pricing policies have an impact on the patient's choice of hospital. Lower prices in private hospitals cause more patients to choose these hospitals. Thus, both the crowdedness of public hospitals decreases and more people can receive higher quality services. The main motivation of this thesis is to provide pricing models to provide a more balanced and socially useful system for similar situations. The prices in private hospitals are defined on the basis of contract mechanisms between the government and these hospitals. Therefore, in this thesis, the effects of different contract mechanisms between the government and private hospitals on social utility are investigated. For this aim, simulation-based and analytical models are designed. We use the parameters similar to the health system in the Eskişehir region and make a comparison between the models. The results show that contracts between the government and private hospitals are beneficial for the community. In particular, the policy of income-based pricing can be beneficial for both individuals and the government, since it leads to balanced expenses.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZjvO0EpdloxyEypDZQosPINH_qQ4gAalLrwoT_mck31D
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1781
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.