Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1779
Title: Cbs destekli web tabanlı Eskişehir turizm kaynakları bilgi sistemi
Other Titles: Gis supported web based Eskişehir tourism resources information system
Authors: Aktaş, Semra Günay
Terzi, Salih
Keywords: Bilgi ve Belge Yönetimi
Information and Records Management
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Sahip oldug?u dog?al, tarihi ve ku?ltu?rel turizm kaynakları ile bu?yu?k bir turizm potansiyeli barındıran Eskis?ehir ili, turistik ac?ıdan u?lkemizin popu?ler s?ehirlerinden biri haline gelmis? durumdadır. I?lin sahip oldug?u turizm kaynakları hakkında yapılan bilgi kaydı, analizi ve dag?ıtımının geleneksel arac?lar yerine bilgi teknolojilerinin de yardımı ile olus?turulan bilgi sistemleri vasıtası ile yapılması ilin tanıtımının hızlı ve etkin bir sonuca ulas?ılmasını sag?layacaktır. Bu nedenle bu c?alıs?mada Eskis?ehir iline ait turizm kaynaklarının Cog?rafi Bilgi Teknolojileri (CBT) kullanılarak kategoriler halinde kayıt altına alınacag?ı, sorgulamalar yapılacag?ı ve dig?er kis?i ve kurumlara web tabanlı olarak turizm kaynakları hakkında bilgilerin sunulacag?ı bir Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi (TKBS) hazırlanması amac?lanmıs?tır. C?alıs?ma kapsamında Eskis?ehir iline sayısal olarak elde edilen altlık haritalar ve turizm kaynaklarına ait haritalar temin edilerek bir veri tabanına aktarılmıs?tır. Turizm kaynaklarına ait go?rsel ve metinsel ic?erikler ic?in veri tabanında gerekli tablolar ve alanlar olus?turulmus?tur. Harita sunucusu tarafından olus?turulan servisler ile veri tabanındaki konumsal veriler web tarayıcıda harita olus?turmaya elveris?li veri formatına c?evrilmis?tir. Ardından bir web tabanlı uygulama hazırlanmıs?tır. Bu web tabanlı uygulama vasıtası ile harita sunucusu tarafından sag?lanan servislerin kullanılarak web tarayıcıda haritaların olus?turulması ve servislere parametreler go?ndererek sorgulamaların yapılması sag?lanmıs?tır. Ayrıca turizm kaynaklarına ait konumsal veriler ile ilis?kilendirilecek ac?ıklamaların ya da turizm kaynaklarına ait etkinlik duyurularının hızlı ve kolay bir s?ekilde eklenmesi, du?zenlenmesi ve go?rsel ic?eriklerin sunucuya yu?klenmesi ic?in web tabanlı uygulama ic?erisine yo?netim paneli modu?lu? eklenmis?tir. Hazırlanan web tabanlı uygulama temin edilen sunucu u?zerinden yayınlanmıs?tır. C?alıs?manın sonucunda Eskis?ehir iline ait dog?al, tarihi ve ku?ltu?rel turizm kaynaklarına ait veriler Eskis?ehir TKBS ile kategoriler halinde kullanıcılara sunulmus?tur. Bu kategoriler; dog?al kaynaklar, sag?lık turizmi, inanc? turizmi, savas? alanları turizmi, spor turizmi, tarihi c?ekicilikler, ku?ltu?rel c?ekicilikler ve s?ehir turizmi olarak belirlenmis? olup her bir kategori kendine ait alt kategorilere sahiptir. Kullanıcılar harita u?zerinde kategori ve alt kategori bazında turizm kaynaklarını filtreleyebilmektedir. Ayrıca yerles?im yeri bazında filtreleme ve sec?ili kategoriler ic?erisinde isim ile arama yapılabilmektedir. Kullanıcılara sunulan il, ilc?e, yerles?im yeri, yol, su, akarsu, yu?kselti haritası, turizm planlamasına yo?nelik sorgulamaların yapılmasına olanak sag?lamaktadır. Sistem kullanıcıların harita u?zerinden sec?tig?i turizm kaynag?ı hakkında bilgi edinmesine, fotog?raf albu?mu?ne ulas?masına, etkinlikleri listelemesine olanak sag?lamaktadır. Eskis?ehir TKBS, kullanıcıların istedig?i taktirde abone olarak sec?tig?i kategorilerdeki turizm kaynakları ile ilgili etkinliklerden mail yolu ile haberdar edilmesine olanak tanımaktadır. Masau?stu? bilgisayarlar yanında mobil cihazlarda da daha esnek go?ru?ntu? sag?laması ic?in tasarımsal du?zenlemeler yapılmıs?tır. Eskis?ehir TKBS, Eskis?ehir iline yo?nelik dog?al, tarihi ve ku?ltu?rel turizm kaynaklarının zengin kategori sec?eneg?i ile sunması, turizm kaynaklarına ilis?kin bilgilerin kis?i ve kurumlara etkin ve hızlı olarak ulas?tırılabilmesi ve Eskis?ehir iline yo?nelik turizm planlamasına altlık olus?turabilecek veriler sunması ac?ısından o?nem arz etmektedir.
Eskis?ehir province, which has a great tourism potential with its natural, historical and cultural tourism resources, has become one of the popular cities of our country in terms of tourism. Registration, analysis and distribution of the tourism resources of the province will be more benefit through information systems creating with the help of information technologies instead of traditional tools. For this reason, in this study, it is aimed to prepare a Tourism Resources Information System (TRIS) in which tourism resources of Eskis?ehir will be recorded, queries will be made and information about tourism resources. Within the scope of the study, base maps related to Eskis?ehir and maps of tourism resources in Eskis?ehir were provided and transferred to a database. Tables and fields have been created in the database for visual and textual contents of tourism resources. By the services created by the map server, the spatial data in the database has been converted into a data format suitable for create map in the web browser. With a web- based application, it is provided to create maps in the web browser and make queries by sending parameters to the services. In addition, a management panel module has been added to the web-based application in order to quickly and easily upload visual content to the server and for the announcements of the tourism resources. The prepared web- based application has been published on the server provided. As a result of the study, the data of natural, historical and cultural tourism resources of Eskis?ehir has categorized and presented. These categories are natural resources, health tourism, faith tourism, battleground tourism, sports tourism, historical attractions, cultural attractions and city tourism. Each category has its own subcategories. Users can filter tourism resources on map by category and subcategory basis. In addition, can be made filtering by location and can be made searching by name in selected categories. Eskis?ehir TRIS allows the users to obtain information about the tourism source they have chosen on the map, access the photo album, and list the events. In addition, system allows users to be informed by e- mail about the activities related to tourism resources in the categories they have chosen as subscribers. Design arrangements have been made to provide more flexible display on mobile devices as well as desktop computers. Eskis?ehir TRIS is important in terms of offering natural, historical and cultural tourism resources of Eskis?ehir with a rich category option, providing information about tourism resources to people and institutions effectively and quickly and providing data that can form a basis for tourism planning for Eskis?ehir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtDuNlSZNnSnsvZreVrW_6mG-TLPNWFKizQYUrgfctrX5
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1779
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.