Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1767
Title: Ambalaj atıklarından ısı yalıtım malzemesi üretimi
Other Titles: Thermal insulation material production from packaging wastes
Authors: Banar, Müfide
Günkaya, Zerrin
Taş, Müge
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
LDPE
Low density polyethylene
Ambalaj atıkları
LDPE
Köpürtücü maddeler
Isı yalıtım malzemesi
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
Packaging waste
LDPE
Foaming agents
Thermal insulation material
Life cycle assesment
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: ÖZET Hızlı tüketim alışkanlıkları, ambalaj atıklarının oluşumunu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, ambalaj atığı miktarını en aza indirmek için, farklı kullanım alanları geliştirilerek geri dönüşümün payı arttırılmalıdır. Bu çalışmada, Atık Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ambalajlar kullanılarak ham atık LDPE ve farklı oranlarda atık/ham LDPE (90/10, 80/20, 70/30, 60/40 ve 50/50) karışımlarından ısı yalıtım malzemesi üretilmiştir. Köpükleştirme çalışmalarında çevre dostu köpükleştirme ajanları olan sodyum bikarbonat ve sitrik asit kullanılmıştır. Numunelerin ısı yalıtım potansiyelleri; ısıl iletkenlik, yoğunluk, su emme ölçümleri ile belirlenmiştir. Isı iletkenlik sonuçları atık, karışım (90/10) ve ham numuneler için sırasıyla 0,043 W/mK, 0,046 W/mK ve 0,061 W/mK'dir. Bu sonuçlar atık ve karışım numunesinin (90/10), ham LDPE numunesine oranla daha fazla ısı yalıtım malzemesi kullanma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Numunelerin gözenek yapıları da bir stereo mikroskopla incelenmiştir. Yalıtım malzemesine alev geciktirici özellikler sağlamak için atık malzemelerle daldırarak kaplama tekniği kullanılmıştır. Laboratuvardaki ön denemelerde atık kil ve borik asit (AK/BA) 102 saniye ile en iyi sonucu vermiştir. Isı yalıtım malzemesi yanma testi olan LOI sonuçlarına göre (>60) ekstra alev geciktirici sınıfındadır. Ayrıca, atık LDPE ısı yalıtım malzemesi ve ticari ısı yalıtım malzemelerinin çevresel etkilerinin yaşam döngüsü analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler:
ABSTRACT Fast consumption habits have brought about the formation of packaging waste. For that reason, to minimize the amount of packaging waste, the share of recycling should be increased by developing different utilization areas. In this study, thermal insulation material was produced from raw waste LDPE and waste/virgin LDPE (90/10, 80/20, 70/30, 60/40 ve 50/50) mixtures at different rates by using Waste Low Density Polyethylene (LDPE) packages. In the foaming studies, sodium bicarbonate and citric acid, which are environmentally friendly foaming agents, were used. Thermal insulation potentials of the samples were determined by thermal conductivity density, water absorption measurements. The thermal conductivity results were 0.043 W/m·K, 0.046 W/m·K and 0.061 W/m·K for waste, mixture (90/10) and virgin samples, respectively. These results show that the waste and mixture sample (90/10) have more using potential of thermal insulation material than the virgin LDPE sample. The pore structures of the samples were also examined with a stereo microscope. In order to provide flame retardant properties to the insulation material, dip coating technique was used with the waste material. In the preliminary experiments in the laboratory, waste clay and boric acid (AK/BA) gave the best result with 102 seconds. The thermal insulation material is in the extra flame retardant class according to the LOI results (>60), which is the combustion test. In addition, the life cycle analysis of the environmental impact of waste LDPE thermal insulation material and commercial thermal insulation materials has been made. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYgoY1QLY6ng4T4Ohb06UPCaIi7-hyGHNziNgFWgdrYWX
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1767
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.