Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1736
Title: Model atık sulardan elektrokimyasal yöntemlerle deltamethrin insektisidinin giderimi
Other Titles: Removal of deltamethri?n insecticy by electrochemical methods from model wastewater
Authors: Yavuz, Yusuf
Süleymanov, Elvin
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünya genelinde tarım alanlarında pestisit tüketimi durmadan artmaktadır. Bu kadar pestisit kullanımının doğada birçok yanetkisi ortaya çıkıyor. Su kaynaklarının kirlenmesi bu yanetkilerden sadece biridir. Tarımsal alanlarda kullanılmış pestisit nehirlere, denizlere ulaşıyor. En önemlisi hedef olmayan organizmaların zarar görmesidir. Yaptığımız bu çalışmada hazırlanmış örnek atık sudan Deltamethrin pestisitinin Elektrokuagülasyon yöntemiyle arıtılması incelenmiştir. Çalışmalarda demir elektrotlar kullanılarak sisteme akım yoğunluğunun, destek elektrolit miktarının, hidroşen peroksit (H2O2) miktarının KOİ giderim verimi ve enerji kullanımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deltamethrin pestisitinin kullanılarak hazırlandığı örnek atıksuyunun kullanıldığı deneylerde KOİ değeri 316,8 mg/L' den 48 mg/L' ye düşürülerek %84,84 arıtım sağlanmıştır.
Pesticide consumption in agricultural areas worldwide is steadily increasing. There are many side effects of pesticide use in nature. Contamination of water resources is only one of these reactions. Used in agricultural areas, pesticides reach rivers and seas. Most importantly, damage to non-target organisms. In this study, Deltamethrin pesticide treatment of sample wastewater was investigated by the electrocoagulation method. In the studies, the effects of current density, amount of support electrolyte, amount of hydrostatic peroxide (H2O2) on COD removal efficiency and energy use were investigated by using iron electrodes. In the experiments where sample wastewater was prepared by using deltamethrin pesticide, COD value was decreased from 316,8 mg / L to 48 mg / L and 84,84% treatment was achieved.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpFCojPbjY4FUI8NztU433lLXRErIZ4jdpQhML9CF98Vc
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1736
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.