Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1715
Title: Rekreasyon Ürünlerini Satın Alma Tarzı Ölçeği'nin Geliştirilmesi
Other Titles: Development of Recreation Products Purchase Style Scale
Authors: Şimşek, Kerem Yıldırım
Hastürk, Günnur
Keywords: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Issue Date: 2019
Abstract: Amaç: Ülkemizde eğlenceye dayalı rekreasyon hizmeti veren işletmelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu sayısal artış beraberinde rekabeti getirmektedir. Rekabette bir adım öne geçmek isteyen işletmeler için tüketicilerin satın alma tarzları önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, rekreasyon ürünlerini satın alan bireylerin satın alma tarzlarını belirleyebilecek bir ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğini kanıtlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini, rekreatif ürünleri tüketen tüm bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya kolayda örneklemi yöntemi ile seçilen 304 rekreasyon tüketicisi dâhil edilmiştir. Literatür incelemesi sonucunda herhangi bir ürünün satın alınma tarzını belirleyen boyutlar ölçek kapsamına dâhil edilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bulgular: Veri analizinde ölçeğin içerik geçerliği (uzman görüşü) ve yapı geçerliği (6 faktörlü 22 maddeli), yakınsak geçerliği (faktör yük değeri en düşük 0,702 en yüksek 0,860) ve ıraksak geçerliği (tüm faktörlerde pozitif yönde düşük, 214 ve orta düzeyde, 614 ilişki) belirlenmiştir. Ölçek güvenirliğinin değerlendirilmesinde ise Cronbach alfa katsayısı (,910), madde toplam korelasyonu (en düşük, 289 en yüksek, 711) ve test-tekrar-test tekniğinden (yüksek düzeyde ilişki) yararlanılmıştır. Ayrıca, ölçek doğruluğunun sınanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış ve ölçeğin uygun uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda, rekreasyon ürünlerini satın alan bireylerin satın alma tarzını geçerli ve güvenilir şekilde belirleyebilen bir ölçme aracı geliştirilmiştir.
Objective: The number of businesses that provide entertainment based recreation service in our country is increasing day by day. This numerical increase brings competition. Consumers' buying ways are important for businesses that want to move one step ahead of the competition. The aim of the research is to prove the validity and reliability of an instrument that can determine the buying ways of individuals who buy leisure products. Material and Methods: Universe of research is all the individuals who consume leisure time products. 304 leisure time consumer selected by convenience sampling method were included. As a result of the literature review, the dimensions determining the buying way of any product or service were included in the scale and validity and reliability studies were made. Results: Data analysis identified content validity (expert opinion) and construct validity (22 factors with 6 factors), convergent validity (the lowest factor of loading value is 0,702 and highest factor is 0,860) and divergence validity ((all factors in the positive direction low, 214 and mid level 614 relationship). Cronbach's Alpha coefficient (910), item total correlation (lowest, 289 highest, 711) and test re-test technique (high level of correlation) was used for assessing scale reliability. In addition, scale accuracy was tested by using confirmatory factor analysis and it was determined that the scale had appropriate adaptation indices. Conclusion: As a result of the analyzes made, an instrument has been developed which can validity and reliability determine the buying style of the individuals who buy leisure products.
URI: https://doi.org/10.5336/sportsci.2019-65939
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1715
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/337910
ISSN: 1308-0938
2146-8885
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.