Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1697
Title: Bir çevre gradiyenti olarak borun bitki türleri arasındakirekabet üzerindeki etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of boron on competition betweenplant species as a environmental gradient
Authors: Böcük, Harun
Seyis, Mehmet Barışcan
Keywords: Botanik
Botany
Bitkiler-toksik
Plants-toxic
Ekotoksikoloji
Ecotoxicology
Lemna minor
Lemma minor
Sucul bitkiler
Aquatic plants
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, çevre gradienti olarak bor (B) elementinin merkeze alındığı ve pek çok çevresel etki değerlendirme çalışmalarında indikatör bitki olarak kullanılan ve çoğu zaman aynı/benzer habitatları birlikte işgal eden Lemna cinsine ait iki türün (L. minor ve L. gibba – Lemnaceae) artan B konsantrasyonlarına bağlı olarak rekabetlerini belirleme üzerine tasarlanmış bir çalışmadır. Bu kapsamda adı geçen bitki türleri hem monokültür (ayrı olarak) hem de polikültür (birlikte) ortamında ve artan B konsantrasyonlarında geliştirilmiş ve bu koşullara verdikleri fiziksel, morfolojik (yaprak sayıları, yaprakların kapladıkları yüzey alanı, biyomasları, antosiyan, nekrozis, klorozis gözlenen yaprak sayıları), biyokimyasal (fotosentetik pigment, enzim aktivitesi) ve fitoremediasyon anlamında verdikleri tepkiler bakımından karşılaştırılmışlardır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlarla birlikte nispi rekabet yoğunluğu indeksi hesaplanmış ve elde edilen sonuçlarla ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, monokültür ortamında bitkiler neredeyse tüm araştırılan parametreler açısından daha iyi sonuçlar vermekle birlikte, polikültür yani rekabet ortamında bu değerlerde düşüşler gözlenmektedir. Buna rağmen L. gibba türüne ait bireyler hem monokültür hem de polikültür ortamında rekabet açısından daha güçlü bir görünüm sergilemektedir. Yapılan bu çalışmanın doğal alanlarda Lemna türlerinin hem rekabet hem de B toksisitesine verdikleri yanıtları daha iyi anlama ve literatüre katkı sağlayacağı inancındayız.
In this study, two species belonging to the genus Lemna (L. minor and L. gibba - Lemnaceae), where the boron (B) element is centered as the environmental gradient and is used as an indicator plant in many environmental impact assessment studies and often occupies the same / similar habitats together. It is a study designed to determine their competition depending on increasing B concentrations. In this context, the mentioned plant species have been developed in both monoculture (separately) and polyculture (together) environment and increasing B concentrations and the physical, morphological (leaf counts, surface area covered by the leaves, biomass, anthocyan, necrosis, chlorosis leaf numbers observed), biochemical (photosynthetic pigment, enzyme activity) and their response in terms of phytoremediation. Along with the results obtained from these studies, the relative competition intensity index was calculated and evaluated in relation to the results obtained. According to the results obtained, while the plants in the monoculture environment give better results in terms of almost all researched parameters, these values decrease in polyculture, which refers to a competitive environment. Despite this, individuals belonging to L. gibba species show a stronger competitive view in both monoculture and polyculture environment. We believe that this study will contribute to the literature and to better understand the responses of Lemna species to both competition and B toxicity in natural areas.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1GJ6TFRsF06L_HtZDhVyV0L7JWHUFYApc4MunkvFTlXH
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1697
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.