Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1681
Title: N-2(-Aminobenzoil)benzotriazolleri kullanarak sübstitüe kinazolonların tek işlemde sentezi
Other Titles: Synthesis of substituted quinazolinones by using N-(2-Aminobenzoyl)benzotriazoles in one-pot reaction
Authors: Çelik, İlhami
Şenol, İlbilge Merve
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Azotlu heterosiklik bileşikler tıp, eczacılık, biyomühendislik gibi alanlarda yaygın kullanıma sahip olduğundan dolayı oldukça önemli organik bileşiklerdir. Özellikle ilaç endüstrisinde ve tıbbi kimyada ilaç sentezi ve hastalıkların tedavisi için önemi büyüktür. Bu bileşiklerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi sentetik organik kimyacıların önemli çalışma konularından biridir. Kinazolon halkası yaklaşık 150 alkaloidin ve ilacın yapısında bulunur. Doğal olarak oluşan ve laboratuvar ortamında sentezlenen kinazolon türevleri antifungal, antimalaryal, antihiperlipidemik, antikonvülsant, antikanser gibi pek çok biyolojik ve farmakolojik etki göstermektedir. Bu tez çalışmasında, sübstitüe kinazolonlar N-(2-Aminobenzoil)benzotriazol bileşiklerinin amonyum asetat, çeşitli primer amin, hidrazid, ortoester ve aldehitler ile muamele edilmesi ile tek basamakta sentezlenmesi hedeflenmiştir.
N-Heterocyclic compounds are very important organic compounds because they are widely used in medicine, pharmacy, bioengineering. Especially in the pharmaceutical industry and in medical chemistry, it is of great importance for drug synthesis and treatment of diseases. The synthesis of these compounds and the examination of their biological activity is one of the major study topics of synthetic organic chemists. The quinazolinone ring is present in the structure of about 150 alkaloids and drug. The naturally occurring and synthesized quinazolinone derivatives have many biological and pharmacological effects such as antifungal, antimalarial, antihyperlipidemic, anticonvulsant, anticancer. In this thesis, substituted quinazolinones are aimed to be synthesized in a one-pot reaction by treating the N-(2-aminobenzoyl)benzotriazole compounds with ammonium acetate, various primary amines, hydrazides, orthoesters and aldehydes.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYvOWO3p30e2xeRkyHCStBmJ2amALDib0ehBBJsK6LEKj
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1681
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.