Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1664
Title: Türkiye'deki farklı ortamlardan izole edilmiş Halofilik prokaryotlarda hidroliltik enzimlerin taranması
Other Titles: Screening of hydrolytic enzyme isolated from Halophilic prokaryotes different environments in Turkey
Authors: Mutlu, Mehmet Burçin
Kılıç, Volkan
Şen, Elçin
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Sivas bölgesindeki Bingöl, Kemah, Fadlum gibi tuzla ve havuzlardan izole edilen halofilik mikroorganizmaların hidrolitik enzim potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 188 izolatın sırasıyla nükleaz taraması DNase test agar besi ortamına, proteaz taramasında %2 süt tozu içeren besi ortamına ve amilaz taraması % 0,5 nişasta içeren besi ortamına ekimi ile 37 °C 'de 24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonucu koloni çevresindeki hidrolitik zon çaplarına göre enzim üretim potansiyelleri tespit edilmiştir. Tanımlanmamış olan izolatlar için DNA izolasyonu ve 16srRNA PCR 'ı kurulup ARDRA ile 7 farklı pattern elde edilmiş olup bir sonraki adım olan dizi analizi çalışmaları için hazırlanmıştır. Enzim taramaları sonucu zon çaplarına göre D85, 205y, F2S50 ve D63 mikroorganizmalar en yüksek enzim aktivitesine sahip mikroorganizmalar olarak tespit edilmiştir. Bu mikroorganizmaların büyüme eğrileri ve en yüksek proteaz enzim aktivite saatleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İleriki çalışmalarda tanımlanamayan izolatların dizi analizi ile tanımlanması, amilaz ve nükleaz enzimlerinin aktivitelerinin en yüksek olduğu saatlerinin tespit edilip büyük ölçekli endüstriyel üretim hedeflenmektedir.
The aim of this study was to investigate the hydrolytic enzyme potentials of halophilic microorganisms isolated from salt and ponds such as Bingöl, Kemah, Fadlum, Sivas. A total of 188 isolates were incubated with nuclease screening in DNase test agar medium, 2% milk powder in the protease screening medium and incubation with medium containing amylase 0.5% starch at 37 ° C for 24 hours. Enzyme production potentials were determined according to hydrolytic zone diameters around the colony. DNA isolation and 16srRNA PCR for unspecified isolates were established and 7 different patterns were obtained by ARDRA and the next step was prepared for sequence analysis studies. D85, 205y, F2S50 and D63 microorganisms were determined as microorganisms with the highest enzyme activity according to the zone diameters. The growth curves of these microorganisms and the highest protease enzyme activity hours were determined. In future studies, the identification of unidentified isolates by sequence analysis, the peak activity of amylase and nuclease enzymes are determined and largescale industrial production is targeted.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpP9KVRjccPoH0jGG7u6uC7CIvuWrJO7-U9zdK6lZ9oBZ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1664
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.