Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1637
Title: Lactobacillus rhamnosus G28.2'den elde edilen ekzopolisakkaritin anti-kanser etkilerinin in vitro yöntemlerle araştırılması
Other Titles: Investigation of anti-cancer effects of exopolysaccharide obtained from Lactobacillus rhamnosus G28.2 in vitro methods
Authors: Koparal, Ayşe Tansu
Sarı, Gizem Tanlak
Keywords: Biyoteknoloji
Biotechnology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde kolorektal kanserden ölenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Tümörlerin gelişimi ve yayılımında anjiojenez rol oynamaktadır. Yeni damar oluşumunun engellenmesi tümör büyümesini engelleyeceği için kanserle savaşta önemli bir stratejidir. Laktik asit bakterilerinden elde edilen ekzopolisakkaritlerin antioksidan, bağışıklığı düzenleyici, anti biyofilm ve anti-tümör etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Kanserde anjiojenez meydana gelir. Anjiojenez tümör büyümesi ve metastaz için çok önemlidir. Kanserli hücreler vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) ve temel fibroblast büyüme faktörü (bFGF) salgılayarak kendilerine yakın damarlarda bulunan endotel hücrelerin çoğalmasını indükler sonrasında bu hücreler yeni kan damarları oluşturarak tümörün etrafını sararlar. Bu tez çalışmasında ağızdan izole edilen Lactobacillus rhamnosus G28.2'den elde edilen ekzopolisakkaritin (EPS) insan kolon adenokarsinoma hücreleri (Caco-2) ve göbek kordonu veni endotel hücrelerinin (HUVEC) çoğalmaları üzerindeki etkileri MTT testi ile araştırılmıştır. HUVEC'nin anti anjiojenik etkisi tüp formasyon testi ile belirlenmiştir. Tez çalışması sonucunda Caco-2 ve HUVEC hücreleri üzerinde laktik asit bakteri EPS'nin 3000-4000-5000 ve 6000 µg/ml'lik konsantrasyonlarının hücre çoğalmasında düşüşe neden olduğu ve HUVEC hücreleri üzerinde 3000-4000-5000 ve 6000 µg/ml'lik konsantrasyonlarda anjiojenez oluşumunu engellediği saptanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda EPS'nin biyo-ilaç olabileceği düşünülmektedir.
Nowadays, the number of people who die from colorectal cancer is increasing. Angiogenesis plays a role in the development and spread of tumors. Inhibition of new vessel formation is an important strategy in the fight against cancer as it will inhibit tumor growth. Exopolysaccharides from lactic acid bacteria are known to have antioxidant, immunomodulatory, anti-biofilm and anti-tumor effects. Angiogenesis occurs in cancer. Angiogenesis is very important for tumor growth and metastasis. Cancer cells secrete vascular endothelial growth factor (VEGF) and basic fibroblast growth factor (bFGF), inducing the proliferation of endothelial cells in their own and nearby vessels, which then form new blood vessels and surround the tumor. In this thesis, the effects of exopolysaccharide obtained from orally isolated Lactobacillus rhamnosus G28.2 on human colon adenocarcinoma cells (Caco-2) and human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) proliferation MTT test was investigated. Anti-angiogenic effect of HUVEC, which is a healthy cell line, was determined by tube formation test. As a result of this study, LAB-EPS showed cytotoxic properties of Caco-2 and HUVEC cells by affecting cell proliferation concentrations of 3000-4000-5000 and 6000 µg / ml angiogenesis formation. Based on these findings, it is thought that LAB-EPS may be a biopharmaceutical
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBg7NFPixKhBKbjKcBydhHUpXq60F_bSo71yZZgmiiBNu
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1637
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.